W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nabór na stanowisko urzędnicze  KSIĘGOWY/KSIĘGOWA w Dziale Finansowo-Księgowym

XML

Treść

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w JELENIEJ GÓRZE58-506 JELENIA GÓRA 
Al. Jana Pawła II 7 tel. 75 752-39-51

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

KSIĘGOWY/KSIĘGOWA
w Dziale Finansowo-Księgowym


Liczba etatów: 0,5 etatu


1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ekonomiczno-finansowe,
• obywatelstwo polskie, 
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia.


2. Wymagania dodatkowe:
• znajomość ustawy o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), 
• znajomość księgowości budżetowej,
• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne, umiejętność samodzielnej analizy dokumentów. 
• znajomość pakietu Ms Office oraz programów księgowych.
• stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku objętym naborem,


3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:
• praca w ramach umowy o pracę na czas określony, w niepełnym wymiarze czasu pracy (0,5 etatu), z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
• praca ma charakter biurowy, 
• miejsce pracy znajduje się w budynku MOPS, al. Jana Pawła II 7, budynek dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnością,
• wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze w wymiarze do 4 godzin dziennie,
• przewidywany termin zatrudnienia: grudzień 2022 r.


4. Zakres obowiązków: 
• przygotowanie dokumentów MOPS i podległych jednostek do księgowania, w tym: 
 - kompletowanie chronologiczne dokumentacji finansowo-księgowej,
 - sporządzanie zestawień,
 - bieżąca kontrola formalno-rachunkowa raportów kasowych,
 - dekretacja dokumentów.
• rozliczanie delegacji, zaliczek, ekwiwalentów za paliwo,
• naliczenie miesięcznych przypisów należności z tyt. usług opiekuńczych, odpłatności za pobyt w DPS-ach oraz żywności w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, 
• przyjmowanie i przygotowywanie dokumentów finansowych do zatwierdzenia i ich kontrola pod względem formalno – rachunkowym,
• terminowe odprowadzanie uzyskanych dochodów na rachunek Urzędu Miasta,
• analiza dochodów za poszczególne okresy sprawozdawcze: miesiąc, kwartał, rok oraz przygotowywanie niezbędnych zestawień do sprawozdań.
• prowadzenie pełnej ewidencji księgowej w zakresie otrzymywanych dochodów na wyodrębnionym rachunku zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej zwrotów z ZUS, przyznanych zasiłków, podlegających zwrotowi,
• sporządzanie i analiza zobowiązań,


5. Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie - (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu itp.), doświadczenie zawodowe - (kserokopie świadectw pracy), kwalifikacje i umiejętności,
• oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.


UWAGA:

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz szczegółowe CV powinny zawierać poniższą klauzulę i być opatrzone własnoręcznym podpisemWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych przeze mnie dokumentach przez administratora danych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Jana Pawła II  nr 7 do celów związanych z rekrutacją na stanowisko urzędnicze - księgowy/księgowa”. 

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania - załącznik do niniejszego ogłoszenia.


6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze” w terminie do dnia  28.11.2022 r., do godz. 10:00 (decyduje data złożenia w MOPS).
Ogłoszenie jest opublikowane: w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze www.mops.bip.jeleniagora.pl i na stronie internetowej MOPS Jelenia Góra www.mops.jelenia-gora.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jelenia Góra al. Jana Pawła II 7. 

7. Informacje dodatkowe:
a) o zakwalifikowaniu do następnego etapu rekrutacji osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem na wskazany adres,
b) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MOPS oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze,
c) osoba wybrana spośród kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, która  podejmuje pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), zobowiązana  jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony 
(6 m-cy) oraz do zdania egzaminu końcowego warunkującego dalsze zatrudnienie.

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.


           Wojciech Łabun 
                 Dyrektor
   Miejskiego Ośrodka Pomocy
   Społecznej w Jeleniej Górze
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowychZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II  nr 7. 
2. W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail  iod@mops.jelenia-gora.pl.
3. Państwa dane będą przetwarzane do celów związanych z rekrutacją na wskazane w aplikacji stanowisko oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530).
4. Proces rekrutacji przebiegać będzie w następujących etapach:
- ocena formalna,
- rozmowa kwalifikacyjna. 
5. Na każdym etapie rekrutacji ma Pan/Pani prawo do wycofać aplikację, skorzystać z praw określonych w artykułach 15-23 ww. Rozporządzenia.
6. Okres przetwarzania danych po zakończeniu rekrutacji wynosi 14 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, 
a w przypadku najlepszych kandydatów wskazanych w protokole kończącym proces rekrutacyjnym przez okres 3 miesięcy. Ma Pan/Pani prawo do odbioru aplikacji w każdym terminie, lecz po okresie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który został zatrudniony,  dokumenty zostaną zniszczone.
7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO) gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych  w procesie rekrutacji  odbywa się w sposób naruszający przepisy RODO. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.                       


…………………………….
      data i czytelny podpis kandydata


W załączeniu Wyniki naboruZałączniki