W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nabór na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

XML

Treść


DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w JELENIEJ GÓRZE
58-506 JELENIA GÓRA Al. Jana Pawła II 7 tel. 75 752-39-51

ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kilińskiego 16, 58-500 Jelenia GóraLiczba etatów: 1


1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane o kierunku: praca socjalna, pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
• co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz ukończona specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (t,j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zmianami),
• obywatelstwo polskie, 
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
• znajomość obowiązujących przepisów regulujących zadania realizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w tym w szczególności ustawy o pomocy społecznej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o ochronie zdrowia psychicznego, o finansach i rachunkowości, 
• znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, 
• umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
• umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna),
• umiejętność obsługi urządzeń biurowych, 
• doświadczenie w pracy z zespołem, umiejętność kierowania ludźmi i rozwiązywania konfliktów,
• umiejętność organizacji i planowania pracy,
• odporność na stres,
• zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,
• aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista,
• mile widziane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym stanowisku pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:
• miejsce pracy znajduje się w budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej, ul. Kilińskiego 16 w Jeleniej Górze,
• praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno-biurowa w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, współpraca z Dyrektorem oraz pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze,
• praca częściowo przy komputerze,
• praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami,
• praca w pełnym wymiarze czasu pracy, 
• przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec 2022 r.

4. Zakres obowiązków: 
• realizacja zadań statutowych i planów działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
• reprezentowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej na zewnątrz,
• kierowanie bieżącą działalnością Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
• nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników,
• prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej, przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy z dyrektorem i głównym księgowym MOPS,
• prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
• przygotowywanie i składanie dyrektorowi MOPS wszystkich wymaganych informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania Dziennego Domu,
• współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami itp. w celu realizacji zadań Dziennego Domu,
• wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonego.

5. Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
• list motywacyjny,
• czytelne kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie - (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu itp.), doświadczenie zawodowe - (kserokopie świadectw pracy), inne posiadane kwalifikacje i umiejętności,
• oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.

6. Etapy rekrutacji:

1) ocena formalna złożonych dokumentów,
2) rozmowa kwalifikacyjna w trakcie której kandydat zobowiązany będzie do przedstawienia w formie ustnej koncepcji funkcjonowania i rozwoju Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

UWAGA:

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz szczegółowe CV powinny zawierać poniższą klauzulę i być opatrzone własnoręcznym podpisem:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych przeze mnie dokumentach przez administratora danych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II  nr 7  do celów związanych z rekrutacją na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej”. 

Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego, 
w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania - załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Podstawa prawna
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. 119s.1).”

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze” w terminie do dnia 18.05.2022 r., do godz. 15:30 (decyduje data złożenia w MOPS).

Ogłoszenie jest opublikowane: w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze www.mops.bip.jeleniagora.pl i na stronie internetowej MOPS Jelenia Góra www.mops.jelenia-gora.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jelenia Góra al. Jana Pawła II 7.

8. Informacje dodatkowe:
a) o zakwalifikowaniu do następnego etapu rekrutacji osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem na wskazany adres,
b) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra i na stronie internetowej MOPS oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Jeleniej Górze,
c) osoba wybrana spośród kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, która  podejmuje pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), zobowiązana będzie do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony (6 m-cy) oraz do zdania egzaminu końcowego warunkującego dalsze zatrudnienie,
d) zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.


Wojciech Łabun - Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej GórzeObowiązek Informacyjny 
na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 


1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II  nr 7. 
2. W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail  iod@mops.jelenia-gora.pl.
3. Państwa dane będą przetwarzane do celów związanych z rekrutacją na wskazane w aplikacji stanowisko oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282).
4. Proces rekrutacji przebiegać będzie w następujących etapach:
- ocena formalna,
- rozmowa kwalifikacyjna.
5. Aplikowanie na więcej niż jedno stanowisko wymaga dołączenia odrębnych zgód. 
6. Na każdym etapie rekrutacji ma Pan/Pani prawo do wycofać aplikację.
7. Skorzystać z praw określonych w artykułach 15-23 ww. Rozporządzenia.
8. Okres przetwarzania danych po zakończeniu rekrutacji wynosi 14 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, a w przypadku najlepszych kandydatów wskazanych w protokole kończącym proces rekrutacyjnym przez okres 3 miesięcy. Ma Pan/Pani prawo do odbioru aplikacji w każdym terminie, lecz po okresie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór,  dokumenty zostaną zniszczone.
9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO)  gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych  w procesie rekrutacji  odbywa się w sposób naruszający przepisy RODO. 
10. Podanie przez Panią/Pana danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.


……………………………………….
     data i czytelny podpis kandydata


Informacja o rozstrzygnięcie naboru: Rozstrzygniecie naboru

Załączniki