W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia pracy  w Dziale Interwencji Kryzysowej, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom w MOPS w Jeleniej Górze  na stanowisku - psycholog.

XML

Treść

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W JELENIEJ GÓRZE
zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia pracy 
w Dziale Interwencji Kryzysowej, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom w MOPS w Jeleniej Górze 
na stanowisku - psycholog.


Forma zatrudnienia: 
- umowa o pracę na czas określony obejmujący okres usprawiedliwionej nieobecności innego pracownika 
Ilość wolnych etatów: 1
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: luty 2022 r.

1. Wymagania niezbędne:

• ukończenie studiów magisterskich na kierunku psychologia,
• minimum 2-letni staż pracy na stanowisku psychologa,
• obywatelstwo polskie, 
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

• ukończenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej, poradnictwa psychologicznego,
• bardzo dobra znajomość przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
• komunikatywność,
• umiejętność pracy w zespole, 
• odporność na stres, 
• odpowiedzialność i systematyczność, umiejętność organizacji i planowania pracy, terminowość,
• zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,
• aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista, wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
• dyspozycyjność, umiejętność negocjacji,
• gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

3.  Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:

• praca w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, 
• praca częściowo przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym, 
• miejsce pracy znajduje się budynku MOPS, al. Jana Pawła II 7. Budynek dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami,
• udział w interwencjach poza siedzibą MOPS w Jeleniej Górze.

4. Zakres obowiązków:

Do zakresu obowiązków psychologa należy między innymi:

• przyjmowanie osób potrzebujących pomocy w związku z sytuacją kryzysową, podejmowanie działań adekwatnych do sytuacji,
• udzielanie wsparcia psychologicznego, w tym indywidualnych porad psychologicznych, organizowanie i prowadzenie grup m.in. psychoedukacyjnych,
• udział w interwencji poza  siedzibą MOPS, 
• prowadzenie dokumentacji  związanej z pracą Punktu Interwencji Kryzysowej, w tym m.in.  dokumentacji pracy psychologa, terminowe i rzetelne sporządzanie dziennych raportów przyjmowanych osób oraz sprawozdań z wykonanej pracy, rejestru korespondencji.

Przy wykonywaniu zadań pracownik jest zobowiązany:
• kierować się zasadami etyki zawodowej,
• kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia,
• przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,
• zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,
• podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

5. Wymagane dokumenty:

życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
list motywacyjny,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu psychologa,
oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych przeze mnie dokumentach przez administratora danych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Jana Pawła II  nr 7  do celów związanych z rekrutacją na stanowisko psychologa. Oświadczam, że Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania”,
oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność  – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.

Uwaga:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – psycholog” w nieprzekraczalnym terminie do dnia  25.01.2022 r. 

MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.


 

Obowiązek Informacyjny 
na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 


1. Administratorem Pana/Pani  danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  z siedzibą w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II  nr 7. 
2. W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail  informatyk@mops.jelenia-gora.pl.
3. Państwa dane będą przetwarzane do celów związanych z rekrutacją na wskazane 
w  aplikacji stanowisko oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 21.11.2008 r. 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260).
4. Proces rekrutacji przebiegać będzie w następujących etapach:
- ocena formalna,
- egzamin pisemny,
- rozmowa kwalifikacyjna.
5. Aplikowanie na więcej niż jedno stanowisko wymaga dołączenia odrębnych zgód. 
6. Na każdym etapie rekrutacji ma Pan/Pani prawo do wycofać aplikację.
7. Skorzystać z praw określonych w artykułach 15-23 ww. Rozporządzenia.
8. Okres przetwarzania danych po zakończeniu rekrutacji wynosi 14 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, 
a w przypadku najlepszych kandydatów wskazanych w protokole kończącym proces rekrutacyjnym przez okres 3 miesięcy. Ma Pan/Pani prawo do odbioru aplikacji w każdym terminie, lecz po okresie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór,  dokumenty zostaną zniszczone.
9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO)  gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych  w procesie rekrutacji  odbywa się w sposób naruszający przepisy RODO. 
10. Podanie przez Panią/Pana danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.