W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nabór na wolne stanowisko w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem - Asystent rodziny

XML

Treść

Szczegóły - Aspirat pracy socjalnej
stanowisko Nabór na wolne stanowisko w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem - Asystent rodziny
miejsce pracy MOPS JELENIA GÓRA
termin składania dokumentów

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w JELENIEJ GÓRZE

58-506 JELENIA GÓRA Al. Jana Pawła II 7 tel. 75 752-39-51

ogłasza nabór na wolne stanowisko w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem


Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Ilość wolnych etatów: 1

System pracy: zadaniowy czas pracy.

Termin rozpoczęcia pracy: listopad 2021 r.


Wymagania niezbędne: 

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub,
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. 2011 nr 272 poz. 1608) i udokumentowany co najmniej roczny staż w pracy z dziećmi lub rodziną lub,
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 • składający ofertę nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, ani też osobą aktualnie bądź w przeszłości pozbawioną władzy rodzicielskiej, lub której władza rodzicielska została zawieszona, bądź ograniczona, powinien wypełniać obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860) oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność,
 • komunikatywność, empatia,
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
 • zdolności organizacyjne, zaangażowanie,
 • wysoka kultura osobista,
 • odporność na stres.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

Do asystenta rodziny należy m.in.:

 1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Plan pracy z rodziną powinien obejmować zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także terminy ich realizacji oraz przewidywane efekty.
 2. Określenie wspólnie z rodziną podstawowych problemów występujących w rodzinie oraz zmotywowanie rodziny do współpracy i działań zmierzających do ich pokonania.
 3. Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym 
  w zakresie:
  • prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie czasu wolnego dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka),
  • dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja, w razie potrzeby: leczenie i rehabilitacja),
  • gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami),
  • pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny (np. związanych z naprawą, załatwianiem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą zdrowia),
  • usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i podjęcie pracy, dbałości 
   o edukację i rozwój dzieci.
 4. Opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
 5. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym 
  w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych.
 6. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 7. Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym.
 8. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.
 9. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.
 10. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych.
 11. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.
 12. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci oraz dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.
 13. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.
 14. Sporządzenie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.
 15. Informowanie rodziny o możliwościach skorzystania z pomocy i usług różnych instytucji w zależności od potrzeb.
 16. Pomoc rodzinie w rozszerzeniu kontaktów, stymulowanie podopiecznego do samodzielnego poszukiwania w swoim otoczeniu nowych możliwości : sił, osób, grup, instytucji,  lub ułatwianie mu tego np. poprzez towarzyszenie i wsparcie. 
 17. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz doświadczenie zawodowe,
 • aktualne CV,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie o stanie zdrowia,
 • oświadczenie o treści „ Nie jestem i nie byłem/am aktualnie bądź w przeszłości pozbawiona/y władzy rodzicielskiej, a także władza rodzicielska nie została mi zawieszona, ani ograniczona”,
 • oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (w przypadku, gdy taki obowiązek 
  w stosunku do składającego ofertę wynika z tytułu egzekucyjnego).

Uwaga:

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych przeze mnie dokumentach przez administratora danych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Jana Pawła II  nr 7  do celów związanych z rekrutacją na stanowisko asystenta rodziny.

Oświadczam, że Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.”

oraz własnoręcznym podpisem.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – asystent rodziny” w terminie do dnia 22.10.2021 r. (decyduje data wpływu oferty do MOPS w Jeleniej Górze).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 075 752 39 51 wew. 415.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby ubiegające się o pracę na stanowisku asystenta rodziny zostaną poinformowane telefonicznie. Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej rekrutacji nie są odsyłane.

MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Obowiązek Informacyjny 

na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

 1. Administratorem Pana/Pani  danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II  nr 7. 
 2. W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail  iod@mops.jelenia-gora.pl.
 3. Państwa dane będą przetwarzane do celów związanych z rekrutacją na wskazane 
  w  aplikacji stanowisko oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
 4. Proces rekrutacji przebiegać będzie w następujących etapach:
  • ocena formalna,
  • rozmowa kwalifikacyjna.
 5. Aplikowanie na więcej niż jedno stanowisko wymaga dołączenia odrębnych zgód.
 6. Na każdym etapie rekrutacji ma Pan/Pani prawo do wycofać aplikację.
 7. Skorzystać z praw określonych w artykułach 15-23 ww. Rozporządzenia.
 8. Okres przetwarzania danych po zakończeniu rekrutacji wynosi 14 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, 
  a w przypadku najlepszych kandydatów wskazanych w protokole kończącym proces rekrutacyjnym przez okres 3 miesięcy. Ma Pan/Pani prawo do odbioru aplikacji w każdym terminie, lecz po okresie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór,  dokumenty zostaną zniszczone.
 9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO)  gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych  w procesie rekrutacji  odbywa się w sposób naruszający przepisy RODO. 

Podanie przez Panią/Pana danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Wojciech Łabun

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jeleniej Górze