W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Aspirat pracy socjalnej

XML

Treść

Szczegóły - Aspirat pracy socjalnej
stanowiskoAspirat pracy socjalnej
miejsce pracyMOPS w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w JELENIEJ GÓRZE

58-506 JELENIA GÓRA Al. Jana Pawła II 7 tel. 75 752-39-51

zaprasza do składania ofert na stanowisko w Dziale Pomocy Środowiskowej
Aspirat pracy socjalnej
 Forma zatrudnienia:
- umowa o pracę.

Ilość wolnych etatów: 1.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.


1.    Wymagania niezbędne:
•    ukończone studia wyższe, preferowane kierunki: pedagogika, psychologia, socjologia,  nauki o rodzinie,  
•    obywatelstwo polskie,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    nieposzlakowana opinia.
•    warunkiem podpisania umowy jest podjęcie w roku akademickim 2021/2022 edukacji                            w zakresie uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnych z art.116 ust.1 i ust.1a lub art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz.U. z 2008 r. Nr 27, poz.158).
WAŻNE:
Po zaliczeniu pierwszego semestru studiów istnieje możliwość pokrycia przez pracodawcę kosztów dalszego kształcenia. Warunki dofinansowania określać będzie umowa w tym zakresie (wzór umowy do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).


2. Wymagania dodatkowe:
•    znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dobra znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz umiejętność interpretacji przepisów,
•    umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna),
•    umiejętność organizacji i planowania pracy, terminowość,
•    umiejętność pracy w zespole,
•    odporność na stres,
•    zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,
•    aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista, wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
•    dyspozycyjność, umiejętność negocjacji,
•    gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:
•    praca w ramach umowy o pracę na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy,  
z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony po nabyciu kwalifikacji do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
•    praca częściowo przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
•    miejsce pracy znajduje się budynku MOPS, al. Jana Pawła II 7, praca może być  wykonywana również w środowisku na terenie Miasta. Budynek dostosowany jest dla osób                                      z niepełnosprawnościami.

4. Zakres obowiązków:
•    udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin oraz dostępnych form pomocy,
•    prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym wszelkich czynności związanych
z przygotowaniem dokumentacji w zakresie m.in. skierowania do domu pomocy społecznej oraz  rozeznania sytuacji osób zobowiązanych do partycypacji w kosztach,
•    terminowe kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy społecznej,
•    obsługa systemu komputerowego - dokładne i rzetelne wprowadzanie informacji z wywiadów środowiskowych oraz innych dokumentów do bazy danych,
•    udział przy przeprowadzaniu rodzinnych wywiadów środowiskowych przez pracownika socjalnego poza siedzibą Ośrodka,
•    realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw,
•    przygotowanie się do samodzielnego wykonywania obowiązków pracownika socjalnego po uzyskaniu kwalifikacji do pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

Przy wykonywaniu zadań aspirant pracy socjalnej jest zobowiązany:
•    kierować się zasadami etyki zawodowej,
•    kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności
i prawa tych osób do samostanowienia,
•    przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,
•    udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach
i dostępnych formach pomocy,
•    zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,
•    podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach
i samokształcenie.

5. Wymagane dokumenty:
•    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
•    list motywacyjny,
•    kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie - (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu, itp.), doświadczenie zawodowe - (kserokopie świadectw pracy), kwalifikacje i umiejętności,
•    oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
•    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
•    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
•    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.


Uwaga:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119, s.1/ oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)” oraz własnoręcznym podpisem.


Do oferty należy dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania - załącznik do niniejszego ogłoszenia.


6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – aspirant pracy socjalnej” w terminie do dnia  16.07.2021 r., do godz. 15:30 (decyduje data złożenia w MOPS).
Ogłoszenie jest opublikowane: w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze www.mops.bip.jeleniagora.pl i na stronie internetowej MOPS Jelenia Góra www.mops.jelenia-gora.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jelenia Góra al. Jana Pawła II 7.


7. Informacje dodatkowe:
a)    kandydaci, którzy spełnią wszelkie wymagania formalne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą email,
b)    podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniany będzie stan wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na stanowisku,
       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
c)    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra i na stronie internetowej MOPS oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze,


W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

Wojciech Łabun
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze

Obowiązek Informacyjny
na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

1.    Administratorem Pana/Pani  danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  z siedzibą w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II  nr 7.
2.    W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail  iod@mops.jelenia-gora.pl.
3.    Państwa dane będą przetwarzane do celów związanych z rekrutacją na wskazane w  aplikacji stanowisko oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 21.11.2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282 z późn. zm.).
4.    Proces rekrutacji przebiegać będzie w następujących etapach:
- ocena formalna,
- rozmowa kwalifikacyjna.    
5.    Na każdym etapie rekrutacji ma Pan/Pani prawo do wycofać aplikację, skorzystać z praw określonych w artykułach 15-23 ww. Rozporządzenia.
6.    Okres przetwarzania danych po zakończeniu rekrutacji wynosi 14 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, a w przypadku najlepszych kandydatów wskazanych w protokole kończącym proces rekrutacyjnym przez okres 3 miesięcy. Ma Pan/Pani prawo do odbioru aplikacji w każdym terminie, lecz po okresie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który został zatrudniony,  dokumenty zostaną zniszczone.
7.    Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO)  gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych  w procesie rekrutacji  odbywa się w sposób naruszający przepisy RODO.
8.    Podanie przez Panią/Pana danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.                       

……………………………………….
     data i czytelny podpis kandydata