W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Asystent rodziny

XML

Treść

Szczegóły - Asystent rodziny
stanowiskoAsystent rodziny
miejsce pracyMOPS w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w JELENIEJ GÓRZE
58-506 JELENIA GÓRA Al. Jana Pawła II 7 TEL 75 752-39-51
ogłasza nabór na wolne stanowisko w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem

Asystent rodzinyForma zatrudnienia: umowa o pracę
Ilość wolnych etatów: 1
System pracy: zadaniowy czas pracy.
Termin rozpoczęcia pracy: lipiec 2021 r.


Wymagania niezbędne:
•    wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub,
•    wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. 2011 nr 272 poz. 1608) i udokumentowany co najmniej roczny staż w pracy z dziećmi lub rodziną lub,
•    wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
•    składający ofertę nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, ani też osobą aktualnie bądź w przeszłości pozbawioną władzy rodzicielskiej, lub której władza rodzicielska została zawieszona, bądź ograniczona, powinien wypełniać obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.


Wymagania dodatkowe:
• znajomość ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.), ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860) oraz Kodeksu rodzinnego  i opiekuńczego,
• sumienność, samodzielność, odpowiedzialność,
• komunikatywność, empatia,
• wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
• zdolności organizacyjne, zaangażowanie,
• wysoka kultura osobista,
• odporność na stres.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
Do asystenta rodziny należy m.in.:
1.    Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Plan pracy z rodziną powinien obejmować zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także terminy ich realizacji oraz przewidywane efekty.

2. Określenie wspólnie z rodziną podstawowych problemów występujących w rodzinie oraz zmotywowanie rodziny do współpracy i działań zmierzających do ich pokonania.
3. Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie:
• prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie czasu wolnego dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka),
• dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja, w razie potrzeby: leczenie i rehabilitacja),
• gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami),
• pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny (np. związanych z naprawą, załatwianiem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą zdrowia),
• usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i podjęcie pracy, dbałości o edukację i rozwój dzieci.
4. Opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
5. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych.
6. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
7. Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym.
8. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.
9. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.
10. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych.
11. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.
12. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci oraz dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.
13. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.
14. Sporządzenie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.
15. Informowanie rodziny o możliwościach skorzystania z pomocy i usług różnych instytucji w zależności od potrzeb.
16. Pomoc rodzinie w rozszerzeniu kontaktów, stymulowanie podopiecznego do samodzielnego poszukiwania w swoim otoczeniu nowych możliwości : sił, osób, grup, instytucji,  lub ułatwianie mu tego np. poprzez towarzyszenie i wsparcie.
17. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

Wymagane dokumenty:
• dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz doświadczenie zawodowe,
• aktualne CV,
• list motywacyjny,
• oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
• oświadczenie o stanie zdrowia,
• oświadczenie o treści „ Nie jestem i nie byłem/am aktualnie bądź w przeszłości pozbawiona/y władzy rodzicielskiej, a także władza rodzicielska nie została mi zawieszona, ani ograniczona”,
• oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (w przypadku, gdy taki obowiązek
w stosunku do składającego ofertę wynika z tytułu egzekucyjnego).


Uwaga:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych przeze mnie dokumentach przez administratora danych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Jana Pawła II  nr 7  do celów związanych z rekrutacją na stanowisko asystenta rodziny.

Oświadczam, że Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.” oraz własnoręcznym podpisem.


Dodatkowe informacje:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – asystent rodziny” w terminie do dnia 06.07.2021 r. (decyduje data wpływu oferty do MOPS w Jeleniej Górze).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 075 752 39 51 wew. 415.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby ubiegające się o pracę na stanowisku asystenta rodziny zostaną poinformowane telefonicznie. Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej rekrutacji nie są odsyłane.
MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Obowiązek Informacyjny
na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679


1.    Administratorem Pana/Pani  danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II  nr 7.
2.    W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail  iod@mops.jelenia-gora.pl.
3.    Państwa dane będą przetwarzane do celów związanych z rekrutacją na wskazane
w  aplikacji stanowisko oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
4.    Proces rekrutacji przebiegać będzie w następujących etapach:
- ocena formalna,
- rozmowa kwalifikacyjna.
5.  Aplikowanie na więcej niż jedno stanowisko wymaga dołączenia odrębnych zgód.    
6.   Na każdym etapie rekrutacji ma Pan/Pani prawo do wycofać aplikację.
7.  Skorzystać z praw określonych w artykułach 15-23 ww. Rozporządzenia.
8. Okres przetwarzania danych po zakończeniu rekrutacji wynosi 14 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, a w przypadku najlepszych kandydatów wskazanych w protokole kończącym proces rekrutacyjnym przez okres 3 miesięcy. Ma Pan/Pani prawo do odbioru aplikacji w każdym terminie, lecz po okresie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór,  dokumenty zostaną zniszczone.
9.  Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO)  gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych  w procesie rekrutacji  odbywa się w sposób naruszający przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.


Wojciech Łabun
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze