W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Finansowo-Księgowym

XML

Treść

Szczegóły - podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Finansowo-Księgowym
stanowiskopodinspektor ds. windykacji należności w Dziale Finansowo-Księgowym
miejsce pracyMOPS w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w JELENIEJ GÓRZE58-506 JELENIA GÓRA
Al. Jana Pawła II 7 tel. 75 752-39-51

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor ds. windykacji należności
w Dziale Finansowo-Księgowym


Liczba etatów: 1


1.    Wymagania niezbędne:
•    wykształcenie wyższe, preferowane kierunki – prawo lub administracja,
•    obywatelstwo polskie,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    nieposzlakowana opinia.


2. Wymagania dodatkowe:
•    znajomość m.in. przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, 695, 1298), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358),
•    umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna),
•    umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
•    mile widziane doświadczenie w pracy zawodowej w administracji (praca biurowa, przy obsłudze klienta),
•    stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku objętym naborem,
•    komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność samodzielnej analizy dokumentów.


3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:
•    praca w ramach umowy o pracę na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
•    praca ma charakter biurowy,
•    miejsce pracy znajduje się w budynku MOPS, al. Jana Pawła II 7, budynek dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnością,
•    wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
•    przewidywany termin zatrudnienia: luty 2021 r.


4. Zakres obowiązków:
•    prowadzenie postepowań administracyjnych w zakresie windykacji należności dochodów i nienależnie pobranych świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  w tym:
-    wszczęcie postępowań administracyjnych,
-    czynności w zakresie umorzeń należności,
-    ewidencja należności przy ścisłej współpracy z działem finansowo – księgowym,
-    korespondencja pisemna i telefoniczna z dłużnikami,

•    podejmowanie czynności mających na celu ustalenie spadkobierców zobowiązanego.
•    współpraca z radcą prawnym w zakresie zmieniających się przepisów prawa i orzecznictwa, celem prawidłowego wykonywania zadań z zakresu egzekucji administracyjnej,
•    wykonywanie zadań przy użyciu systemów informatycznych obsługujących postepowanie w sprawie ustalania windykacji należności,
•    archiwizacja dokumentacji.

5. Wymagane dokumenty:
•    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
•    list motywacyjny,
•    kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie - (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu itp.), doświadczenie zawodowe - (kserokopie świadectw pracy), kwalifikacje i umiejętności,
•    oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
•    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
•    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
•    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.


Uwaga:

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119, s.1/ oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.)” oraz własnoręcznym podpisem.


Do oferty należy dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania - załącznik do niniejszego ogłoszenia.

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze” w terminie do dnia  25.01.2021 r., do godz. 10:00 (decyduje data złożenia w MOPS).
Ogłoszenie jest opublikowane: w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze www.mops.bip.jeleniagora.pl i na stronie internetowej MOPS Jelenia Góra www.mops.jelenia-gora.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jelenia Góra al. Jana Pawła II 7.

7. Informacje dodatkowe:
a)    o zakwalifikowaniu do następnego etapu rekrutacji osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem na wskazany adres,
b)    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra i na stronie internetowej MOPS oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze,
c)    osoba wybrana spośród kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, która  podejmuje pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.), zobowiązana  jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony
(6 m-cy) oraz do zdania egzaminu końcowego warunkującego dalsze zatrudnienie.

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

           Wojciech Łabun
                 Dyrektor
   Miejskiego Ośrodka Pomocy
   Społecznej w Jeleniej GórzeObowiązek Informacyjny
na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

1.    Administratorem Pana/Pani  danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  z siedzibą w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II  nr 7.
2.    W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail  iod@mops.jelenia-gora.pl.
3.    Państwa dane będą przetwarzane do celów związanych z rekrutacją na wskazane
w  aplikacji stanowisko oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 21.11.2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282).
4.    Proces rekrutacji przebiegać będzie w następujących etapach:
- ocena formalna,
- test wiedzy praktycznej,
- rozmowa kwalifikacyjna.    
5.    Na każdym etapie rekrutacji ma Pan/Pani prawo do wycofać aplikację, skorzystać z praw określonych w artykułach 15-23 ww. Rozporządzenia.
6.    Okres przetwarzania danych po zakończeniu rekrutacji wynosi 14 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej,
a w przypadku najlepszych kandydatów wskazanych w protokole kończącym proces rekrutacyjnym przez okres 3 miesięcy. Ma Pan/Pani prawo do odbioru aplikacji w każdym terminie, lecz po okresie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który został zatrudniony,  dokumenty zostaną zniszczone.
7.    Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO)  gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych  w procesie rekrutacji  odbywa się w sposób naruszający przepisy RODO.
8.    Podanie przez Panią/Pana danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.                       

…………………………….
data i czytelny podpis kandydata