W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Główny specjalista

XML

Treść

Szczegóły - Główny specjalista
stanowiskoGłówny specjalista
miejsce pracyDzienny Dom ”Senior+” w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 29
termin składania dokumentów

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w JELENIEJ GÓRZE
58-506 JELENIA GÓRA Al. Jana Pawła II 7 tel 75 752-39-51

ogłasza nabór na stanowisko głównego specjalisty
w Dziennym Domu ”Senior+” w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 29


Liczba etatów: 1
1.    Wymagania niezbędne:
•    wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane o kierunku: pedagogika, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie,
•    co najmniej 5-letni staż pracy,
•    obywatelstwo polskie,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    nieposzlakowana opinia.


2. Wymagania dodatkowe:
•    znajomość obowiązujących przepisów regulujących zadania realizowane przez Dzienny Dom „Senior+”, w tym w szczególności ustawy o pomocy społecznej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o ochronie zdrowia psychicznego, o finansach i rachunkowości,
•    znajomość Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020,
•    umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna),
•    umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
•    doświadczenie w pracy zawodowej w pomocy społecznej,
•    komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane ukończenie  specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.


3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:
•    miejsce pracy znajduje się w budynku Dziennego Domu „Senior+”, ul. Wolności 29,
•    praca  z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno-biurowa w Dziennym Domu Senior+, współpraca z Dyrektorem oraz pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze,
•    wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze do 4 godz. dziennie,
•    praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami,
•    praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
•    przewidywany termin zatrudnienia: luty 2020 r.


4. Zakres obowiązków:
•    realizacja zadań statutowych i planów działalności Dziennego Domu Senior+,
•    reprezentowanie Dziennego Domu Senior+ na zewnątrz,
•    kierowanie bieżącą działalnością Dziennego Domu Senior+,
•    nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników,
•    opracowanie i realizacja rocznego planu finansowego,
•    prowadzenie niezbędnej dokumentacji.


5. Wymagane dokumenty:
•    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
•    list motywacyjny,
•    czytelne kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie - (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu itp.), doświadczenie zawodowe - (kserokopie świadectw pracy), inne posiadane kwalifikacje i umiejętności,
•    oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
•    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
•    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
•    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.


UWAGA:


Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartychw przedłożonych przeze mnie dokumentach przez administratora danych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Jana Pawła II  nr 7  do celów związanych z rekrutacją na stanowisko głównego specjalisty”.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania - załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Podstawa prawna
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. 119s.1).” oraz własnoręcznym podpisem.

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko
w Dziennym Domu „Senior+” w terminie do dnia  17.02.2020 r., do godz. 15:30 (decyduje data złożenia w MOPS)
Ogłoszenie jest opublikowane: w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze www.mops.bip.jeleniagora.pl i na stronie internetowej MOPS Jelenia Góra www.mops.jelenia-gora.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jelenia Góra al. Jana Pawła II 7.


7. Informacje dodatkowe:
a)    o zakwalifikowaniu do następnego etapu rekrutacji osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem na wskazany adres,
b)    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra i na stronie internetowej MOPS oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze,


W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.


Wojciech Łabun - Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze

Obowiązek Informacyjny
na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

1.    Administratorem Pana/Pani  danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  z siedzibą w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II  nr 7.
2.    W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail  iod@mops.jelenia-gora.pl.
3.    Państwa dane będą przetwarzane do celów związanych z rekrutacją na wskazane
w  aplikacji stanowisko oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 21.11.2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282).
4.    Proces rekrutacji przebiegać będzie w następujących etapach:
- ocena formalna,
- egzamin pisemny,
- rozmowa kwalifikacyjna.
5.    Aplikowanie na więcej niż jedno stanowisko wymaga dołączenia odrębnych zgód.    
6.    Na każdym etapie rekrutacji ma Pan/Pani prawo do wycofać aplikację.
7.    Skorzystać z praw określonych w artykułach 15-23 ww. Rozporządzenia.
8.    Okres przetwarzania danych po zakończeniu rekrutacji wynosi 14 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej,
a w przypadku najlepszych kandydatów wskazanych w protokole kończącym proces rekrutacyjnym przez okres 3 miesięcy. Ma Pan/Pani prawo do odbioru aplikacji w każdym terminie, lecz po okresie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór,  dokumenty zostaną zniszczone.
9.    Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO)  gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych  w procesie rekrutacji  odbywa się w sposób naruszający przepisy RODO.
10.    Podanie przez Panią/Pana danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.                       

……………………………………….
     data i czytelny podpis kandydata