W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

stanowisko związane z pełnieniem obowiązków opiekuna prawnego/kuratora osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych

XML

Treść

Szczegóły - stanowisko związane z pełnieniem obowiązków opiekuna prawnego/kuratora osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych
stanowiskostanowisko związane z pełnieniem obowiązków opiekuna prawnego/kuratora osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych
miejsce pracyMOPS al. Jana Pawła II 7 oraz teren Miasta Jeleniej Góry
termin składania dokumentów
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JELENIEJ GÓRZE

……………………………………………………………………………………………………

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w JELENIEJ GÓRZE
ogłasza nabór na stanowisko związane z pełnieniem obowiązków opiekuna prawnego/kuratora osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych
58-506 JELENIA GÓRA Al. Jana Pawła II 7 tel 75 752-39-51

Liczba etatów: 1

1.    Wymagania niezbędne:

•    wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku: pedagogika, psychologia, praca socjalna, nauki
o rodzinie,
•    obywatelstwo polskie,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

•    znajomość obowiązujących przepisów, w tym w szczególności Kodeksu Rodzinnego, ustawy
o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o ochronie zdrowia psychicznego, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,
•    umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna),
•    umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
•    doświadczenie w pracy z ludźmi,
•    znajomość tematyki związanej z niepełnosprawnością, w tym przede wszystkim niepełnosprawnością wynikająca z choroby psychicznej,
•    doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
•    komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność samodzielnej analizy dokumentów.

3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:

•    miejsce pracy: budynek MOPS al. Jana Pawła II 7 oraz teren Miasta,
•    wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze do 4 godz. dziennie,
•    praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w zadaniowym systemie czasu pracy,
•    przewidywany termin zatrudnienia: luty 2020 r.

4. Zakres obowiązków:

•    sprawowanie pieczy nad osobą ubezwłasnowolnioną - opiekun musi zadbać, aby osoba miała środki do życia, aby miała zapewnioną opiekę lekarską, aby nie stwarzała zagrożenia dla innych osób, opiekun może starać się o umieszczenie, w razie konieczności, osoby ubezwłasnowolnionej w odpowiedniej placówce, np. szpitalu,
•    zarządzanie majątkiem podopiecznego - dbanie o majątek, m.in. sporządzenie inwentarza majątku ubezwłasnowolnionego i przedstawienie go sądowi,
•    reprezentowanie podopiecznego wobec osób trzecich - zastępowanie osoby będącej pod opieką w dokonywaniu czynności prawnych, składaniu oświadczeń woli,
•    współpraca z komórkami organizacyjnymi tut. Ośrodka, sądem oraz właściwymi instytucjami,

5. Wymagane dokumenty:

•    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
•    list motywacyjny,
•    czytelne kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie - (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu itp.), doświadczenie zawodowe - (kserokopie świadectw pracy), inne posiadane kwalifikacje i umiejętności,
•    oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
•    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
”,
•    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
•    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.

UWAGA:

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w przedłożonych przeze mnie dokumentach przez administratora danych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Jana Pawła II  nr 7  do celów związanych
z rekrutacją
”.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego,
w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania
- załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Podstawa prawna
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. 119s.1).” oraz własnoręcznym podpisem.

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko opiekuna prawnego” w terminie do dnia  10.02.2020 r., do godz. 15:30 (decyduje data złożenia w MOPS).
Ogłoszenie jest opublikowane: w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze www.mops.bip.jeleniagora.pl i na stronie internetowej MOPS Jelenia Góra www.mops.jelenia-gora.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jelenia Góra al. Jana Pawła II 7.

7. Informacje dodatkowe:

a)    o zakwalifikowaniu do następnego etapu rekrutacji osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem na wskazany adres,
b)    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra i na stronie internetowej MOPS oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze,

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

Wojciech Łabun Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze


Obowiązek Informacyjny
na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679


1.    Administratorem Pana/Pani  danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
z siedzibą w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II  nr 7
.
2.    W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail  iod@mops.jelenia-gora.pl.
3.    Państwa dane będą przetwarzane do celów związanych z rekrutacją na wskazane
w  aplikacji stanowisko oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 21.11.2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282).
4.    Proces rekrutacji przebiegać będzie w następujących etapach:
- ocena formalna,
- egzamin pisemny,
- rozmowa kwalifikacyjna.
5.    Aplikowanie na więcej niż jedno stanowisko wymaga dołączenia odrębnych zgód.    
6.    Na każdym etapie rekrutacji ma Pan/Pani prawo do wycofać aplikację.
7.    Skorzystać z praw określonych w artykułach 15-23 ww. Rozporządzenia.
8.    Okres przetwarzania danych po zakończeniu rekrutacji wynosi 14 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, a w przypadku najlepszych kandydatów wskazanych w protokole kończącym proces rekrutacyjnym przez okres 3 miesięcy. Ma Pan/Pani prawo do odbioru aplikacji w każdym terminie, lecz po okresie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór,  dokumenty zostaną zniszczone.
9.    Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO)  gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych  w procesie rekrutacji  odbywa się w sposób naruszający przepisy RODO.
10.    Podanie przez Panią/Pana danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.                       

……………………………………….
     data i czytelny podpis kandydata