W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kierownik Działu Interwencji Kryzysowej, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

XML

Treść

Szczegóły - Kierownik Działu Interwencji Kryzysowej, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
stanowiskoKierownik Działu Interwencji Kryzysowej, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
miejsce pracyMOPS Jelenia Góra
termin składania dokumentów
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JELENIEJ GÓRZE


……………………………………………………………………………………………………

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w JELENIEJ GÓRZE
ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Interwencji Kryzysowej, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
58-506 JELENIA GÓRA Al. Jana Pawła II 7 tel 75 752-39-51


Liczba etatów: 1
1.    Wymagania niezbędne:
•    wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane o kierunku: pedagogika, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie,
•    co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
•    obywatelstwo polskie,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    nieposzlakowana opinia.
2. Wymagania dodatkowe:
•    znajomość obowiązujących przepisów regulujących zadania realizowane przez Dział Interwencji Kryzysowej, Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Uzależnieniom, w tym
w szczególności ustawy o pomocy społecznej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o ochronie zdrowia psychicznego,
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,
•    umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna),
•    umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
•    doświadczenie w pracy zawodowej w administracji (praca biurowa, przy obsłudze klienta),
•    komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność samodzielnej analizy dokumentów,
•    zrealizowane szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
•    mile widziane doświadczenie w pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:
•    praca ma charakter biurowy,
•    miejsce pracy znajduje się w budynku MOPS, al. Jana Pawła II 7,
•    wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
•    praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
•    przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2020 r.
4. Zakres obowiązków:
•    nadzór merytoryczny i kontrola podległych pracowników, w tym:
- udzielanie instruktażu i poradnictwa pracownikom w zakresie realizowanych zadań,
- nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z udzielaniem pomocy osobom zgłaszającym się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z procedurą „Niebieskie karty”.
•    odpowiedzialność za znajomość i wdrażanie obowiązujących przepisów prawnych,
•    terminowe opracowanie i przygotowywanie projektów planów finansowych, sprawozdań
z działalności działu i analiz,
•    zapewnienie sprawnego i terminowego wykonania zadań czuwanie nad prawidłowością
i terminowością prowadzonej korespondencji,
•    szkolenie pracowników z zakresu obowiązujących przepisów oraz dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników działu w oparciu o szkolenia zewnętrzne,
•    prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i edukacji społecznej,
•    prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
•    prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
•    prowadzenie grup wsparcia oraz terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy,
•    organizacja i prowadzenie warsztatów profilaktycznych w siedzibie MOPS i poza nią,
•    opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
•    monitoring działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
•    współpraca z instytucjami działającymi dla dobra osoby wobec której stosowana jest przemoc,
5. Wymagane dokumenty:
•    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
•    list motywacyjny,
•    czytelne kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie - (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu itp.), doświadczenie zawodowe - (kserokopie świadectw pracy), inne posiadane kwalifikacje i umiejętności,
•    oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
•    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
•    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
•    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.
UWAGA:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w przedłożonych przeze mnie dokumentach przez administratora danych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Jana Pawła II  nr 7  do celów związanych
z rekrutacją na stanowisko urzędnicze”.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego,
w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania - załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Podstawa prawna
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. 119s.1).” oraz własnoręcznym podpisem.

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze” w terminie do dnia  20.01.2020 r., do godz. 15:30 (decyduje data złożenia w MOPS)
Ogłoszenie jest opublikowane: w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze www.mops.bip.jeleniagora.pl i na stronie internetowej MOPS Jelenia Góra www.mops.jelenia-gora.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jelenia Góra al. Jana Pawła II 7.
7. Informacje dodatkowe:
a)    o zakwalifikowaniu do następnego etapu rekrutacji osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem na wskazany adres,
b)    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra i na stronie internetowej MOPS oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze,
c)    osoba wybrana spośród kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, która  podejmuje pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), zobowiązana  jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony
(6 m-cy) oraz do zdania egzaminu końcowego warunkującego dalsze zatrudnienie.

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

Wojciech Łabun Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze


Obowiązek Informacyjny
na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

1.    Administratorem Pana/Pani  danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
z siedzibą w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II  nr 7.
2.    W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail  iod@mops.jelenia-gora.pl.
3.    Państwa dane będą przetwarzane do celów związanych z rekrutacją na wskazane
w  aplikacji stanowisko oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 21.11.2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282).
4.    Proces rekrutacji przebiegać będzie w następujących etapach:
- ocena formalna,
- egzamin pisemny,
- rozmowa kwalifikacyjna.
5.    Aplikowanie na więcej niż jedno stanowisko wymaga dołączenia odrębnych zgód.    
6.    Na każdym etapie rekrutacji ma Pan/Pani prawo do wycofać aplikację.
7.    Skorzystać z praw określonych w artykułach 15-23 ww. Rozporządzenia.
8.    Okres przetwarzania danych po zakończeniu rekrutacji wynosi 14 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej,
a w przypadku najlepszych kandydatów wskazanych w protokole kończącym proces rekrutacyjnym przez okres 3 miesięcy. Ma Pan/Pani prawo do odbioru aplikacji w każdym terminie, lecz po okresie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór,  dokumenty zostaną zniszczone.
9.    Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO)  gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych  w procesie rekrutacji  odbywa się w sposób naruszający przepisy RODO.
10.    Podanie przez Panią/Pana danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.                       

……………………………………….
     data i czytelny podpis kandydata