W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

aspirat pracy socjalnej

XML

Treść

Szczegóły - aspirat pracy socjalnej
stanowiskoaspirat pracy socjalnej
miejsce pracyMOPS w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w JELENIEJ GÓRZE
58-506 JELENIA GÓRA Al. Jana Pawła II 7 tel 75 752-39-51
zaprasza do składania ofert na stanowisko w Dziale Pomocy Środowiskowej
aspirat pracy socjalnej


Forma zatrudnienia:
- umowa o pracę.

Ilość wolnych etatów: 1.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.


1. Wymagania niezbędne:
• ukończone studia wyższe, preferowane kierunki: pedagogika, psychologia, socjologia,  nauki o rodzinie,  
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
udokumentowanie podjęcia edukacji w zakresie uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnych z art.116 ust.1 i ust.1a lub art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1508 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz.U. z 2008 r. Nr 27, poz.158),
• nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
• znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, dobra znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz umiejętność interpretacji przepisów,
• umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna),
• znajomość programu POMOST,
• umiejętność organizacji i planowania pracy, terminowość,
• umiejętność pracy w zespole,
• odporność na stres,
• zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,
• aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista, wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
• dyspozycyjność, umiejętność negocjacji,
• gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:
• praca w ramach umowy o pracę na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy,  
z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony po nabyciu kwalifikacji do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
• praca częściowo przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
• miejsce pracy znajduje się budynku MOPS, al. Jana Pawła II 7, praca wykonywana jest również w środowisku na terenie Miasta. Budynek dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami.

4. Zakres obowiązków:
• udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin oraz dostępnych form pomocy,
• prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym wszelkich czynności związanych z przygotowaniem dokumentacji w zakresie m.in. skierowania do domu pomocy społecznej oraz  rozeznania sytuacji osób zobowiązanych do partycypacji w kosztach,
• terminowe kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy społecznej,
• obsługa systemu komputerowego - dokładne i rzetelne wprowadzanie informacji z wywiadów środowiskowych oraz innych dokumentów do bazy danych,
• udział przy przeprowadzaniu rodzinnych wywiadów środowiskowych przez pracownika socjalnego poza siedzibą Ośrodka,
• realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw,
przygotowanie się do samodzielnego wykonywania obowiązków pracownika socjalnego po uzyskaniu kwalifikacji do pracy na stanowisku pracownika socjalnego.
Przy wykonywaniu zadań aspirant pracy socjalnej jest zobowiązany:
• kierować się zasadami etyki zawodowej,
• kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia,
• przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,
• udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
• zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,
• podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

5. Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie - (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu itp.), doświadczenie zawodowe - (kserokopie świadectw pracy), kwalifikacje i umiejętności,
oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.

Uwaga:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119, s.1/ oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)” oraz własnoręcznym podpisem.


Do oferty należy dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania - załącznik do niniejszego ogłoszenia.

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – aspirant pracy socjalnej” w terminie do dnia  30.08.2019 r., do godz. 15:30 (decyduje data złożenia w MOPS)
Ogłoszenie jest opublikowane: w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze www.mops.bip.jeleniagora.pl i na stronie internetowej MOPS Jelenia Góra www.mops.jelenia-gora.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jelenia Góra al. Jana Pawła II 7.

7. Informacje dodatkowe:
a) kandydaci, którzy spełnią wszelkie wymagania formalne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą email,
b) podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniany będzie stan wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na stanowisku,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
c) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra i na stronie internetowej MOPS oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze,


W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

Wojciech Łabun Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze


Obowiązek Informacyjny
na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

1. Administratorem Pana/Pani  danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II  nr 7.
2. W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail  iod@mops.jelenia-gora.pl.
3. Państwa dane będą przetwarzane do celów związanych z rekrutacją na wskazane w  aplikacji stanowisko oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282).
4. Proces rekrutacji przebiegać będzie w następujących etapach:
- ocena formalna,
- rozmowa kwalifikacyjna.    
5. Na każdym etapie rekrutacji ma Pan/Pani prawo do wycofać aplikację, skorzystać z praw określonych w artykułach 15-23 ww. Rozporządzenia.
6. Okres przetwarzania danych po zakończeniu rekrutacji wynosi 14 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, a w przypadku najlepszych kandydatów wskazanych w protokole kończącym proces rekrutacyjnym przez okres 3 miesięcy. Ma Pan/Pani prawo do odbioru aplikacji w każdym terminie, lecz po okresie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który został zatrudniony,  dokumenty zostaną zniszczone.
7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO)  gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych  w procesie rekrutacji  odbywa się w sposób naruszający przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.                       

……………………………………….
     data i czytelny podpis kandydata