W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nabór na stanowisko - podinspektor ds. windykacji należności w MOPS w Jeleniej Górze

XML

Treść

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w JELENIEJ GÓRZE 58-506 JELENIA GÓRA
Al. Jana Pawła II 7 tel. 75 752-39-51


ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor ds. windykacji należności
w Dziale Finansowo-Księgowym

Liczba etatów: 1


1. Wymagania niezbędne:

 

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki – prawo, finanse lub administracja,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296),
 • biegła znajomość obsługi komputera w szczególności standardowych arkuszy kalkulacyjnych i edytorów tekstu,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku objętym naborem,
 • komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnej analizy dokumentów, umiejętność pracy w zespole.

 

3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:

 

 • praca w ramach umowy o pracę na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 • praca ma charakter biurowy,
 • miejsce pracy znajduje się w budynku MOPS, al. Jana Pawła II 7, budynek dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnością,
 • wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
 •  przewidywany termin zatrudnienia: maj 2024 r.

 

4. Zakres obowiązków:

 

 • prowadzenie postepowań administracyjnych w zakresie windykacji należności dochodów
  i nienależnie pobranych świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:
  - wszczęcie postępowań administracyjnych,
  - czynności w zakresie umorzeń należności,
  - ewidencja należności przy ścisłej współpracy z działem finansowo – księgowym,
  - korespondencja pisemna i telefoniczna z dłużnikami,
 • podejmowanie czynności mających na celu ustalenie spadkobierców zobowiązanego,
 • współpraca z radcą prawnym w zakresie zmieniających się przepisów prawa i orzecznictwa, celem prawidłowego wykonywania zadań z zakresu egzekucji administracyjnej,
 • wykonywanie zadań przy użyciu systemów informatycznych obsługujących postepowanie w sprawie ustalania windykacji należności,
 • archiwizacja dokumentacji.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

 • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie - (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu itp.), doświadczenie zawodowe - (kserokopie świadectw pracy), oraz dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,
 • oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.
  UWAGA: Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, CV, oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. windykacji należności” w terminie do dnia 08.03.2024 r., do godz. 15:00 (decyduje data złożenia w MOPS).
Ogłoszenie jest opublikowane: w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze www.mops.bip.jeleniagora.pl i na stronie internetowej MOPS Jelenia Góra www.mops.jelenia-gora.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jelenia Góra al. Jana Pawła II 7.


7. Etapy rekrutacji:

1) ocena formalna złożonych dokumentów,
2) test wiedzy praktycznej,
3) rozmowa kwalifikacyjna.


8. Informacje dodatkowe:

 

 • o zakwalifikowaniu do następnego etapu rekrutacji osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem na wskazany adres,
 • osoba wybrana na stanowisko przed zawarciem umowy o pracę zobowiązana jest przedłożyć aktualną informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny,
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra i na stronie internetowej MOPS oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze,
 • w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, w tym czasie organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

 

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

Wojciech Łabun
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze

Obowiązek Informacyjny na podstawie art.13 ust. 1 i 2
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

 • Administrator danych osobowych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II nr 7, 58-506 Jelenia Góra sekretariat@mops.jelenia-gora.pl.
 • Inspektor Ochrony Danych: Mariusz Stasiak vel Stasek, e-mail: biuro@msvs.com.pl
 • Cel przetwarzania danych osobowych: Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zatrudnienia. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody podane osobowe przetwarzane będą na potrzebę realizacji kolejnych postępowań rekrutacyjnych.
 • Podstawa prawna przetwarzania:
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w zakresie danych osobowych określonych przepisami prawa.
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym dane o wyrokach skazujących z art. 10 RODO.
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli dane określony przepisami prawa, na potrzebę realizacji kolejnych postępowań rekrutacyjnych.
 • Przesłanie informacji w zakresie szerszym niż w treści ogłoszenia jest rozumiane przez Administratora jako wyraźne działanie potwierdzające wyrażenie zgody na przetwarzanie takich danych.
 • Informacja o dobrowolności podania danych osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne dla realizacji postępowania rekrutacyjnego. Niepodanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
 • Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w szerszym zakresie niż określony przepisami prawa ma charakter dobrowolny. Niepodanie danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli określony przepisami prawa nie ma wpływu na przebieg postępowania rekrutacyjnego.
 • Odbiorcy danych: poczta, kurier, kancelaria prawna, jednostki medyczne obsługujące pracodawcę w zakresie medycyny pracy, serwis IT, zewnętrzne, dostawca hostingu strony, poczty oraz strony BIP.
 • Okres przechowywania danych. Do czasu zamknięcia danego postępowania rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych dane przetwarzane będą do 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
 • Ma Pani/Pan prawo do:
 • żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pan/Pana dotyczących,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 


Wyrażam / Nie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej dokumentacji rekrutacyjnej na potrzebę kolejnych postępowań rekrutacyjnych prowadzonych przez ADO.


…………………………………….. data i podpis kandydata
Informacja o rozstrzygnięciu naboru:Infomacja o wyniku naboruZałączniki