W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nabór na stanowisko - Asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze

XML

Treść

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w JELENIEJ GÓRZE
58-506 JELENIA GÓRA Al. Jana Pawła II 7 TEL 75 752-39-51
ogłasza nabór na wolne stanowisko w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem

Asystent rodzinyForma zatrudnienia: umowa o pracę
Ilość wolnych etatów: 1
System pracy: zadaniowy czas pracy.
Termin rozpoczęcia pracy: kwiecień 2024 r.

Wymagania niezbędne: 

  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. 2011 nr 272 poz. 1608) i udokumentowany co najmniej roczny staż w pracy z dziećmi lub rodziną lub,
  • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
  • składający ofertę nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, ani też osobą aktualnie bądź w przeszłości pozbawioną władzy rodzicielskiej, lub której władza rodzicielska została zawieszona, bądź ograniczona, powinien wypełniać obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.


Wymagania dodatkowe:

• znajomość ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 177 z późn. zm), ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", oraz kodeksu rodzinnego  i opiekuńczego,

• sumienność, samodzielność, odpowiedzialność,

• komunikatywność, empatia,

• wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,

• zdolności organizacyjne, zaangażowanie,

• wysoka kultura osobista,

• odporność na stres.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

Do asystenta rodziny należy m.in.:

1.Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Plan pracy z rodziną powinien obejmować zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także terminy ich realizacji oraz przewidywane efekty.
2.Określenie wspólnie z rodziną podstawowych problemów występujących w rodzinie oraz zmotywowanie rodziny do współpracy i działań zmierzających do ich pokonania.
3.Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie:

• prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie czasu wolnego dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka),

• dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja, w razie potrzeby: leczenie i rehabilitacja),

• gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami),

• pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny (np. związanych z naprawą, załatwianiem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą zdrowia),

• usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i podjęcie pracy, dbałości o edukację i rozwój dzieci.

4. Opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.

5. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym 
w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych.

6. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

7. Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym.

8. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.

9. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.

10. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych.

11. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

12. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci oraz dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.

13. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.

14. Sporządzenie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.

15. Informowanie rodziny o możliwościach skorzystania z pomocy i usług różnych instytucji w zależności od potrzeb.

16. Pomoc rodzinie w rozszerzeniu kontaktów, stymulowanie podopiecznego do samodzielnego poszukiwania w swoim otoczeniu nowych możliwości : sił, osób, grup, instytucji,  lub ułatwianie mu tego np. poprzez towarzyszenie i wsparcie. 

17. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

 Wymagane dokumenty:

• dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz doświadczenie zawodowe,
• aktualne CV,
• list motywacyjny,
• oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
• oświadczenie o stanie zdrowia,
• oświadczenie o treści „ Nie jestem i nie byłem/am aktualnie bądź w przeszłości pozbawiona/y władzy rodzicielskiej, a także władza rodzicielska nie została mi zawieszona, ani ograniczona”,
• oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (w przypadku, gdy taki obowiązek 
w stosunku do składającego ofertę wynika z tytułu egzekucyjnego).

Uwaga:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych przeze mnie dokumentach przez administratora danych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Jana Pawła II  nr 7  do celów związanych z rekrutacją na stanowisko asystenta rodziny. 

Oświadczam, że Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.” oraz własnoręcznym podpisem.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – asystent rodziny” w terminie do dnia 10.04.2024 r. (decyduje data wpływu oferty do MOPS w Jeleniej Górze).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 075 752 39 51 wew. 415.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby ubiegające się o pracę na stanowisku asystenta rodziny zostaną poinformowane telefonicznie. Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej rekrutacji nie są odsyłane.

MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

Wojciech Łabun
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze


 

 

 

Obowiązek Informacyjny na podstawie art.13 ust. 1 i 2

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

 

• Administrator danych osobowych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II nr 7, 58-506 Jelenia Góra sekretariat@mops.jelenia-gora.pl.

• Inspektor Ochrony Danych: Mariusz Stasiak vel Stasek, e-mail: biuro@msvs.com.pl

 Cel przetwarzania danych osobowych: Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zatrudnienia. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody podane osobowe przetwarzane będą na potrzebę realizacji kolejnych postępowań rekrutacyjnych. 

•  Podstawa prawna przetwarzania:

·      art. 6 ust. 1 lit. b) RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w zakresie danych osobowych określonych przepisami prawa.

·      art. 6 ust. 1 lit. c) RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym dane o wyrokach skazujących z art. 10 RODO.

·      art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  w zakresie szerszym aniżeli dane określony przepisami prawa, na potrzebę realizacji kolejnych postępowań rekrutacyjnych.

·      Przesłanie informacji w zakresie szerszym niż w treści ogłoszenia jest rozumiane przez Administratora jako wyraźne działanie potwierdzające wyrażenie zgody na przetwarzanie takich danych.

•  Informacja o dobrowolności podania danych osobowych.           

·      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne dla realizacji postępowania rekrutacyjnego. Niepodanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

·      Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w szerszym zakresie niż określony przepisami prawa ma charakter dobrowolny. Niepodanie danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli określony przepisami prawa nie ma wpływu na przebieg postępowania rekrutacyjnego. 

• Odbiorcy danych: poczta, kurier, kancelaria prawna, jednostki medyczne obsługujące pracodawcę w zakresie medycyny pracy, serwis IT, zewnętrzne, dostawca hostingu strony, poczty oraz strony BIP.

• Okres przechowywania danych. Do czasu zamknięcia danego postępowania rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych dane przetwarzane będą do 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

• Ma Pani/Pan prawo do:

·      żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

·      żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

·      żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

·      żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

·      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pan/Pana dotyczących,

·      cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody,

·      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Wyrażam / Nie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej dokumentacji rekrutacyjnej na potrzebę kolejnych postępowań rekrutacyjnych prowadzonych przez ADO.

 

……………………………………..
data i podpis kandydata