W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nabór na stanowisko - zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze

XML

Treść

 

Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Jeleniej Górze

ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

- zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Jeleniej Górze

 

 


Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę,

Wymiar czasu pracy: pełny etat,

Miejsce zatrudnienia: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, 
                                     58-506 Jelenia Góra al. Jana Pawła II nr 7.

 

I. Wymagania niezbędne, jakie powinni spełniać kandydaci:

1.    posiadać obywatelstwo polskie,

2.    mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3.    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.    mieć nieposzlakowaną opinią,

5.    posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6.    posiadać wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane – prawnicze, ekonomiczne, administracyjne, pedagogiczne, socjologiczne, praca socjalna, nauki o rodzinie),

7.    posiadać co najmniej 7 – letni staż pracy zawodowej w pomocy społecznej, w tym co najmniej 5 – letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej,

8.    posiadać specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

9.    posiadać doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego,

10.  wymagana znajomość przepisów dotyczących: pracowników samorządowych, kodeksu pracy, finansów publicznych, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, osób niepełnosprawnych, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy domowej i uzależnieniom, postępowania administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, zamówień publicznych 
i ochrony danych osobowych.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1.    umiejętność zarządzania personelem, 

2.    umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy, 

3.    systematyczność i dokładność, 

4.    umiejętność planowania strategicznego, 

5.    odpowiedzialność, kreatywność,

6.    samodzielność w realizacji zadań,

7.    umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office, 

8.    odporność na stres, 

9.    opanowanie i zdolność rozwiązywania konfliktów, 

10.  komunikatywność w kontaktach służbowych, 

11.  dyspozycyjność.

 

O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530).

 

 

III.  Zakres zadań wykonywanych na kierowniczym stanowisku urzędniczym będzie obejmować między innymi:

1.    kierowanie i nadzór nad realizacją zadań Ośrodka z zakresu pomocy społecznej 
i innych ustaw,

2.    nadzór nad należytym i terminowym załatwianiem spraw przez podległe komórki organizacyjne oraz nad prowadzeniem dokumentacji Ośrodka zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i innymi zaleceniami,

3.    ustalanie zadań i organizacji pracy poszczególnym pracownikom podległych działów Ośrodka,

4.    dokonywanie okresowej oceny podległych kierowników i pracowników Ośrodka,

5.    nadzór nad prawidłową realizacją budżetu w podległych komórkach organizacyjnych,

6.    koordynacja i nadzór nad sporządzaniem sprawozdań, planów finansowych oraz analiz,

7.    prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie wpływających skarg i odwołań oraz nadzór na dokumentacją Ośrodka w tym względzie,

8.    wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu działania Ośrodka, należących do właściwości gminy i powiatu, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Jelenia Góra,

9.    nadzór nad windykacją należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,

10.  współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i wymiarem sprawiedliwości w zakresie rozszerzania i podnoszenia poziomu usług realizowanych przez Ośrodek,

11.  nadzór nad pozyskiwaniem środków zewnętrznych,

12.  pełnienie zastępstw w czasie nieobecności dyrektora Ośrodka.

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Jeleniej Górze w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

V. Kandydat na kierownicze stanowisko urzędnicze musi złożyć:

1.    CV i list motywacyjny,

2.    wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3.    dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych,

4.    dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o szkoleniach, odbytych kursach),

5.    oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia 
z Krajowego Rejestru Karnego),

6.    oświadczenie kandydata, że nie został ukarany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i że takie postępowanie nie toczy się wobec niego,

7.    oświadczenie, iż cieszy się nieposzlakowaną opinią,

8.    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

9.    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

10.  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.

11.   kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.

 

VI. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów

Oferty należy przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze”, na adres: Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II nr 7, 58-506 Jelenia Góra (liczy się data wpływu) lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Ośrodka, w terminie do dnia 27.10.2023 r. do godz. 12.00


O zakwalifikowaniu do następnego etapu rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjnej) osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem na wskazany adres. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

Oferty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. 

 

 

UWAGA:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz szczegółowe CV powinny zawierać poniższą klauzulę i być opatrzone własnoręcznym podpisem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych przeze mnie dokumentach przez administratora danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II nr 7 do celów związanych z rekrutacją na stanowisko urzędnicze – zastępca dyrektora”. 

 

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania - załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.                                                                                     Wojciech Łabun 

                                                                                           Dyrektor

                                                                           Miejskiego Ośrodka Pomocy
                                                                           Społecznej w Jeleniej Górze

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II  nr 7. 

2.    W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail  iod@mops.jelenia-gora.pl.

3.    Państwa dane będą przetwarzane do celów związanych z rekrutacją na wskazane w aplikacji stanowisko oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530).

4.    Proces rekrutacji przebiegać będzie w następujących etapach:

- ocena formalna,

- rozmowa kwalifikacyjna.          

5.    Na każdym etapie rekrutacji ma Pan/Pani prawo do wycofać aplikację, skorzystać z praw określonych w artykułach 15-23 ww. Rozporządzenia.

6.    Okres przetwarzania danych po zakończeniu rekrutacji wynosi 14 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, 
a w przypadku najlepszych kandydatów wskazanych w protokole kończącym proces rekrutacyjnym przez okres 3 miesięcy. Ma Pan/Pani prawo do odbioru aplikacji w każdym terminie, lecz po okresie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który został zatrudniony,  dokumenty zostaną zniszczone.

7.    Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO) gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych  w procesie rekrutacji  odbywa się w sposób naruszający przepisy RODO. 

8.    Podanie przez Panią/Pana danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.                       

 

……...........……………………….

      data i czytelny podpis kandydataInformacja o rozstrzygnięciu naboru:Wynik naboru na stanowsko z-cy dyrektora

 

 

 

 

Załączniki