W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: - kierownik Działu Pomocy Środowiskowej II Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze

XML

Treść

Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Jeleniej Górze
ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
- kierownik Działu Pomocy Środowiskowej II
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze

 

Podstawa zatrudnienia:     umowa o pracę,
Wymiar czasu pracy:          pełny etat,
Miejsce zatrudnienia:         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, 
                                                58-506 Jelenia Góra, al. Jana Pawła II nr 7.
Przewidywany okres 
zatrudnienia:
                       październik 2023 r.
                                  

 

I.          Wymagania niezbędne, jakie powinni spełniać kandydaci:

1.    posiadać obywatelstwo polskie,
2.    mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni  praw publicznych,
3.    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4.    mieć nieposzlakowaną opinią,
5.    posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6.    posiadać wykształcenie wyższe na kierunku: praca socjalna lub pedagogika, socjologia, politologia, politologia i nauki społeczne, nauki o rodzinie, administracja.
7.    posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w jednostkach pomocy społecznej (preferowany Dział Pomocy Środowiskowej), 
8.    posiadać wiedzę i znajomość przepisów dotyczących: 

 • pomocy społecznej,
 • wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
 • niepełnosprawnych,
 • przeciwdziałania przemocy domowej,
 • ochrony zdrowia psychicznego, 
 • pracowników samorządowych,
 • postępowania administracyjnego, 
 • kodeksu pracy,
 • finansów publicznych,
 • ochrony danych osobowych.


 
II.         Wymagania dodatkowe:

1.    umiejętność zarządzania personelem, 
2.    umiejętność pracy w zespole,
3.    dobra organizacja pracy, 
4.    systematyczność i dokładność, 
5.    umiejętność planowania strategicznego, 
6.    odpowiedzialność i kreatywność,
7.    samodzielność w realizacji zadań,
8.    odporność na stres, 
9.   opanowanie i zdolność rozwiązywania konfliktów, 
10.   komunikatywność w kontaktach służbowych, 
11.   dyspozycyjność,
12.   samodzielność w podejmowaniu decyzji,
13.   umiejętność  precyzyjnego  formułowania myśli w mowie i piśmie,
14.   umiejętność obsługi komputera „w środowisku MS Office”.

Mile widziane posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

 

O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530).
 

III.        Zakres zadań wykonywanych na kierowniczym stanowisku urzędniczym będzie obejmować kierowanie Działem Pomocy Środowiskowej II Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w szczególności poprzez:

1.    kierowanie Działem w oparciu o przepisy prawa oraz zasady organizacji pracy,
2.    nadzór nad całokształtem pracy pracowników podległych w Dziale, w tym również nad przestrzeganiem dyscypliny i porządku pracy oraz zachowania tajemnicy służbowej, organizowanie pracy Działu oraz stanowisk pracy, dokonywanie odpowiedniego podziału pracy,
3.    ustalanie zakresu czynności podległych pracowników,
4.    przeprowadzanie kontroli efektów pracy podległych pracowników,
5.    sprawdzanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzanych wywiadów, pism i innych dokumentów sporządzanych przez podległych pracowników,
6.    systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie zadań Działu i przekazywanie jej podległym pracownikom,
7.    nadzorowanie prawidłowej realizacji zadań podległych pracowników,
8.    dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników oraz kontrolę wykonywania zaleceń z nich wynikających,
9.    inicjowanie i organizowanie szkolenia zawodowego pracowników nadzorowanego Działu,
10.     rozpatrywanie skarg związanych z działalnością Działu, badanie zasadności skarg, analizowanie źródła i przyczyn ich powstawania oraz podejmowanie działań zapewniające ich należyte i terminowe załatwienie,
11.     organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony prawnie chronionych danych,
12.     zbieranie i opracowywanie danych służących sprawozdawczości,
13.     opracowywanie pism i innych dokumentów oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie 
z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt,
14.     nadzór nad eksploatacją sprzętu i funkcjonujących systemów informatycznych w zakresie Działu,
15.     współpracę z innymi działami Ośrodka,
16.     wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

IV.       Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Jeleniej Górze w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

V.        Kandydat na kierownicze stanowisko urzędnicze musi złożyć:

1.    CV i list motywacyjny,
2.    wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3.    dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych,
4.    dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o szkoleniach, odbytych kursach),
5.    oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
6.    oświadczenie kandydata, że nie został ukarany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i że takie postępowanie nie toczy się wobec niego,
7.    oświadczenie, iż cieszy się nieposzlakowaną opinią,
8.    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
9.    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
10.   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.

VI.       Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów

Oferty należy przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:- kierownik Działu Pomocy Środowiskowej II Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze”, na adres: Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II nr 7, 58-506 Jelenia Góra (liczy się data wpływu) lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Ośrodka, w terminie do dnia 08.09.2023 r. do godz. 12.00. O zakwalifikowaniu do następnych etapów rekrutacji osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem na wskazany adres.

Konkurs składa się z 3 etapów:

I etap – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu,

II etap – test wiedzy praktycznej, 

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze oraz na tablicy informacyjnej 
w siedzibie Ośrodka.

Oferty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji. 

 

UWAGA:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz szczegółowe CV powinny zawierać poniższą klauzulę i być opatrzone własnoręcznym podpisem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych przeze mnie dokumentach przez administratora danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II nr 7 do celów związanych z rekrutacją na stanowisko urzędnicze – kierownik Działu Pomocy Środowiskowej II Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze”. 

 

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania - załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

 

Wojciech Łabun - Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze


Obowiązek Informacyjny na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679.

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
z siedzibą w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II nr 7.

2. W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@mops.jelenia-gora.pl.

3. Państwa dane będą przetwarzane do celów związanych z rekrutacją na wskazane 
w aplikacji stanowisko oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 21.11.2008 r. 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530).

4. Proces rekrutacji przebiegać będzie w następujących etapach:

I etap – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu,

II etap – test wiedzy praktycznej,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

5. Aplikowanie na więcej niż jedno stanowisko wymaga dołączenia odrębnych zgód.

6. Na każdym etapie rekrutacji ma Pan/Pani prawo do wycofania aplikacji.

7. Na każdym etapie rekrutacji ma Pan/Pani prawo skorzystać z praw określonych 

w artykułach 15-23 ww. Rozporządzenia.

8. Okres przetwarzania danych po zakończeniu rekrutacji wynosi 14 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, a w przypadku kandydatów, którzy przejdą do III etapu konkursu – przez okres 3 miesięcy. Ma Pan/Pani prawo do odbioru aplikacji w każdym terminie, lecz po okresie odpowiednio 14 dni roboczych albo 3 miesięcy od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, dokumenty zostaną zniszczone.

9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO), gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji odbywa się w sposób naruszający przepisy RODO. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

                                                                                                         ………………………………..………
                                                                                               data i czytelny podpis kandydata

Informacja o rozstrzygnięciu naboru: Wynik konkursu

Załączniki