W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nabór na stanowisko – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

XML

Treść

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w JELENIEJ GÓRZE
58-506 JELENIA GÓRA  Al. Jana Pawła II 7 TEL 75 752-39-51
ogłasza nabór na wolne stanowisko w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem


koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Ilość wolnych etatów: 1
System pracy: zadaniowy czas pracy.
Termin rozpoczęcia pracy: Lipiec 2023 r.
 Wymagania niezbędne: 
 Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba która posiada:
1.    Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub;
2.    wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka; 
3.     nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; 
4.    wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 
5.    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


 Wymagania merytoryczne:
1.    Znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych   do niej.
2.    Znajomość ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.


Wymagania dodatkowe:
1.    odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, samodzielność, odporność, dyspozycyjność,
2.    umiejętność pracy w zespole,
3.    wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
4.    zdolności organizacyjne, zaangażowanie, dokładność,  rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
5.    wysoka kultura osobista,
6.    umiejętność interpretowania przepisów,
7.    umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office, poczty elektronicznej


 Zakres wykonywanych zadań:
 Do koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy m.in. :

1.    Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka 
w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
2.    Przygotowanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
3.    Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu poprzez inicjowanie grup wsparcia i samopomocy.
4.    Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej reedukacyjnej  i rehabilitacyjnej.
5.    Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
6.    Udzielenie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej 
w oparciu o indywidualne programy usamodzielnienia.
7.    Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej, którym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
8.    Przedstawianie Kierownikowi Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem miesięcznego sprawozdania dotyczącego prowadzonej pracy z dzieckiem i rodziną zastępczą.
9.    Merytoryczne wspieranie rodzin zastępczych oraz pomoc w przezwyciężeniu problemów wychowawczych.
10.    Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z rodzinami zastępczymi oraz monitorowanie procesu adaptacji dziecka w rodzinie zastępczej, jego rozwoju psychofizycznego, zaburzeń rozwojowych lub postępów w rozwoju dziecka.
11.    Współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie umożliwienia dzieciom przebywających w rodzinie zastępczej powrotu do rodziny biologicznej. 
12.    Inicjowanie nowych form wsparcia uwzględniających zasoby środowiska lokalnego dla rodzin i dzieci w rodzinach zastępczych.
13.    Sporządzenie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.
14.    Współpraca z instytucjami zajmują się szeroko pojętą pomocą dziecku i rodzinie 
w szczególności z Sądem Rodzinnym, kuratorami, szkołami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym oraz placówkami zajmującymi się instytucjonalną pieczą zastępczą. 

Warunki zatrudnienia:
1.    Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jest wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. 
2.    Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. 
3.    Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez powiat. 
4.    W przypadku niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 77 ust. 3 pkt 5, z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej stosunek pracy lub umowa o świadczenie usług, o których mowa w ust. 2, mogą zostać rozwiązane bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Wymagane dokumenty:
1.    życiorys (CV) z uwzględnieniem  przebiegu pracy zawodowej,
2.    list motywacyjny,
3.    kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie - (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu itp.),
4.    oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
5.    inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej,
6.    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7.    oświadczenie, iż kandydat nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8.    oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona,
9.    oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

Uwaga:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych przeze mnie dokumentach przez administratora danych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Jana Pawła II  nr 7  do celów związanych z rekrutacją na stanowisko asystenta rodziny. 

Oświadczam, że Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.” oraz własnoręcznym podpisem.


Dodatkowe informacje:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w terminie do dnia 20.06.2023 r. (decyduje data wpływu oferty do MOPS w Jeleniej Górze).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 075 752 39 51 wew. 415.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby ubiegające się o pracę na stanowisku asystenta rodziny zostaną poinformowane telefonicznie. Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej rekrutacji nie są odsyłane.

MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.Obowiązek Informacyjny 
na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679


 1.    Administratorem Pana/Pani  danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II  nr 7. 
  2.    W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail  iod@mops.jelenia-gora.pl.
  3.    Państwa dane będą przetwarzane do celów związanych z rekrutacją na wskazane w  aplikacji stanowisko oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
  4.    Proces rekrutacji przebiegać będzie w następujących etapach:
  - ocena formalna,
  - rozmowa kwalifikacyjna.
  5.  Aplikowanie na więcej niż jedno stanowisko wymaga dołączenia odrębnych zgód.    
  6.  Na każdym etapie rekrutacji ma Pan/Pani prawo do wycofać aplikację.
  7.  Skorzystać z praw określonych w artykułach 15-23 ww. Rozporządzenia.
  8. Okres przetwarzania danych po zakończeniu rekrutacji wynosi 14 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, a w przypadku najlepszych kandydatów wskazanych w protokole kończącym proces rekrutacyjnym przez okres 3 miesięcy. Ma Pan/Pani prawo do odbioru aplikacji w każdym terminie, lecz po okresie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór,  dokumenty zostaną zniszczone.
  9.  Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO)  gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych  w procesie rekrutacji  odbywa się w sposób naruszający przepisy RODO. 

  Podanie przez Panią/Pana danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.


Wojciech Łabun
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze