W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nabór na stanowisko - inspektor w dziale świadczeń pomocy społecznej

XML

Treść

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w JELENIEJ GÓRZE
58-506 JELENIA GÓRA Al. Jana Pawła II 7 tel. 75-752-39-51
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
- INSPEKTOR W DZIALE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ


Forma zatrudnienia: umowa o pracę,
Ilość wolnych etatów: 1
Wymiar czasu pracy: pełny etat,
Termin zatrudnienia: kwiecień 2023 roku,

1.  Wymagania niezbędne, jakie powinni spełniać kandydaci:

• wykształcenie wyższe – preferowane kierunki -  prawo lub administracja,
• obywatelstwo polskie, 
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

• znajomość m.in. przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r Nr 189., poz. 1598),
• umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna),
• umiejętność obsługi urządzeń biurowych, 
• mile widziane doświadczenie w pracy zawodowej w administracji (praca biurowa, przy obsłudze klienta),
• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność samodzielnej analizy dokumentów.

3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:

• praca w ramach umowy o pracę na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy, 
z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
• praca ma charakter biurowy, 
• miejsce pracy znajduje się w budynku MOPS, al. Jana Pawła II 7. Budynek dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnością,
• wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
• przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2023 r.

4. Zakres obowiązków:

• obsługa klienta w zakresie:
- udzielania informacji o świadczeniach z pomocy społecznej;
- wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń;
- wydawania skierowań na posiłki dla podopiecznych do placówek żywienia zbiorowego;
• sporządzanie dowodów księgowych na udzielane świadczenia pieniężne (zlecenia wypłat gotówkowych, przekazy pocztowe, przelewy); 
• przygotowywanie decyzji administracyjnych dot. usług opiekuńczych,
• sprawdzanie wydanych decyzji administracyjnych z planem pomocy w aktach spraw i SI POMOST;
• rozliczanie zrealizowanych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami, współpraca z organizacją realizującą to zadanie oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji;
• rozliczanie odpłatności zrealizowanych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami, współpraca z Działem Finansowo-Księgowym oraz prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,
• archiwizacja dokumentacji;
• wykonywanie innych czynności bezpośrednio związanych z zakresem czynności, nie objętych regulaminem, a powierzonych przez dyrektora MOPS lub bezpośredniego przełożonego.

5. Wymagane dokumenty:

• CV i  list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających: kwalifikacje zawodowe - (dyplom ukończenia studiów itp.), przebieg pracy zawodowej - (świadectwa pracy, zaświadczenia o szkoleniach, odbytych kursach),
• oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.

UWAGA:

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych przeze mnie dokumentach przez administratora danych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Jana Pawła II nr 7 do celów związanych z rekrutacją na stanowisko inspektor w Dziale Świadczeń Pomocy Społecznej”

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania - załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. 119s.1).” oraz własnoręcznym podpisem.


6. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

1. Oferty należy przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Dziale Świadczeń Pomocy Społecznej”, na adres: Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II nr 7, 58-506 Jelenia Góra (liczy się data wpływu) lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Ośrodka, w terminie do dnia 11.04.2023 r. do godz. 12.00. 
2. O zakwalifikowaniu do następnego etapu rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjnej) osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem na wskazany adres. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.
3. Oferty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. 
4. Osoba wybrana spośród kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, która  podejmuje pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530), zobowiązana  jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony (6 miesięcy) oraz do zdania egzaminu końcowego warunkującego dalsze zatrudnienie.


7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.


Wojciech Łabun - Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Jeleniej Górze

Obowiązek informacyjny na podstawie art.13 ust. 1 i 2 
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 


1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II nr 7.
2. W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@mops.jelenia-gora.pl.
3. Państwa dane będą przetwarzane do celów związanych z rekrutacją na wskazane w aplikacji stanowisko oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530).
4. Proces rekrutacji przebiegać będzie w następujących etapach:
- ocena formalna,
       - rozmowa kwalifikacyjna.
5. Aplikowanie na więcej niż jedno stanowisko wymaga dołączenia odrębnych zgód.
6. Na każdym etapie rekrutacji ma Pan/Pani prawo do wycofania aplikacji.
7. Skorzystać z praw określonych w artykułach 15-23 ww. Rozporządzenia.
8. Okres przetwarzania danych po zakończeniu rekrutacji wynosi 14 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, a w przypadku najlepszych kandydatów wskazanych w protokole kończącym proces rekrutacyjnym przez okres 3 miesięcy. Ma Pan/Pani prawo do odbioru aplikacji w każdym terminie, lecz po okresie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór, dokumenty zostaną zniszczone.
9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO) gdy uzna Pan/i że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji odbywa się w sposób naruszający przepisy RODO. 
10. Podanie przez Panią/Pana danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.


Informacja o rozstrzygnięciu naboru: Wynik naboru na stanowisko inspektor w dziale świadczeń pomocy społecznej

Załączniki