W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nabór na stanowisko – Informatyk

XML

Treść

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w JELENIEJ GÓRZE
58-506 JELENIA GÓRA Al. Jana Pawła II 7 TEL 75 752-39-51
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

Informatyk


 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Ilość wolnych etatów: 1
Termin rozpoczęcia pracy: kwiecień 2023 r.

 

 

1.      Wymagania niezbędne:

·         obywatelstwo polskie;
·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
·         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
·         niekaralność za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
·         cieszenie się nieposzlakowaną opinią;
·         wykształcenie średnie oraz min 5 lat pracy, lub średnie zawodowe stosownie do opisu stanowiska oraz min 3 lata pracy; 
·         teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu systemów i sieci informatycznych, bezpieczeństwa informacji, budowania strategii informatycznych;
·         umiejętność obsługi komputera na poziomie administratora;
·         umiejętność zarządzania usługami sieciowymi (DNS,POP3,SMTP,http i inne);
·         dobra znajomość protokołu TCP/IP;
·         znajomość budowy komputera na poziomie administratora-serwisanta;
·         znajomość systemów operacyjnych: klasy Windows - na poziomie administracyjnym;
·         znajomość relacyjnych baz danych (SQL, MySQL)
·         umiejętność czytania dokumentacji technicznej w tym w j. angielskim.

2. Wymagania dodatkowe:
 
·         dyspozycyjność;
·         komunikatywność;
·         odporność na stres;
·         umiejętność pracy w zespole;
·         samodzielność i odpowiedzialność w działaniu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

·         administrowanie serwerami MOPS; 
·         przygotowywanie, wdrażanie, aktualizacja i nadzór nad procedurami zabezpieczenia systemu, w szczególności backupu danych i ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, poprzez stosowanie odpowiednich metod zabezpieczania danych przed dostępem osób niepowołanych oraz dokonywanie okresowych składowań systemu plików serwerów i archiwizacje ważnych plików;
·         konfiguracja i utrzymanie serwisów odpowiedzialnych za funkcjonowanie sieci komputerowej: mail, DNS, DHCP, HTTP, FTP;
·         obsługa i aktualizacja systemów obsługujących ośrodek: Płatnik, Finansowo-Kadrowy, Świadczeń Rodzinnych, Pomost std, SOW, i inne;
·         obsługa i aktualizacja Vmware;
·         obsługa i zarządzanie Active Directory;
·         zakładanie kont pocztowych;
·         udzielanie pomocy użytkownikom w zakresie poprawnego dostępu do zasobów informatycznych;
·         obsługa informatyczna Dziennego Domu Pomocy Społecznej;
·         aktualizowanie informacji w BIP;
·         zarządzanie stronami WWW i aktualizacja witryny www.mops.jelenia-gora.pl;
·         Serwisowanie komputerów i przeprowadzanie modernizacji sprzętu i oprogramowania;
·         wykonywanie obowiązków Administratora Systemów Informatycznych.

 

4. Wymagane dokumenty:

1.         życiorys (CV) z uwzględnieniem  przebiegu pracy zawodowej,

2.         list motywacyjny,

3.         kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie - (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu itp.),

4.         oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,

5.         inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej,

6.         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7.         oświadczenie, iż kandydat nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,


Uwaga:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych przeze mnie dokumentach przez administratora danych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Jana Pawła II  nr 7  do celów związanych z rekrutacją na stanowisko Informatyk. 

Oświadczam, że Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.” oraz własnoręcznym podpisem.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – Informatyk” w terminie do dnia 13.03.2023 r. do godz. 11:00 (decyduje data wpływu oferty do MOPS w Jeleniej Górze).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 075 752 39 51 wew. 203.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby ubiegające się o pracę na stanowisku Informatyk zostaną poinformowane telefonicznie. Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej rekrutacji nie są odsyłane.

MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.Wojciech Łabun
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze


Obowiązek Informacyjny na podstawie art.13 ust. 1 i 2

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 

1.       Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II  nr 7.

2.      W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@mops.jelenia-gora.pl.

3.      Państwa dane będą przetwarzane do celów związanych z rekrutacją na wskazane w  aplikacji stanowisko oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530).

4.      Proces rekrutacji przebiegać będzie w następujących etapach:

- ocena formalna,

- rozmowa kwalifikacyjna.

5. Aplikowanie na więcej niż jedno stanowisko wymaga dołączenia odrębnych zgód. 

6. Na każdym etapie rekrutacji ma Pan/Pani prawo do wycofania aplikacji.

7. Skorzystać z praw określonych w artykułach 15-23 ww. Rozporządzenia.

8. Okres przetwarzania danych po zakończeniu rekrutacji wynosi 14 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej,  a w przypadku najlepszych kandydatów wskazanych w protokole kończącym proces rekrutacyjnym przez okres 3 miesięcy. Ma Pan/Pani prawo do odbioru aplikacji w każdym terminie, lecz po okresie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór,  dokumenty zostaną zniszczone.

9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO)  gdy uzna   Pan/i, że przetwarzanie danych  w procesie rekrutacji  odbywa się w sposób naruszający przepisy RODO. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

                                                                                                          ……………………………………
                                                               data i czytelny podpis kandydata


Informacja o rozstrzygnięciu naboru:Wynik naboru na stanowisko informatyka
 

Załączniki