W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nabór na stanowisku pracownik socjalny

XML

Treść

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W JELENIEJ GÓRZE
zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia pracy 
w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w MOPS w Jeleniej Górze 
na stanowisku pracownik socjalny.Forma zatrudnienia:  umowa o pracę

Ilość wolnych etatów: 1

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji

1. Wymagania niezbędne:

• wykształcenie zgodne z art.116 ust.1, i ust.1a lub art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2021 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1962) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz.U. z 2008 r. Nr 27, poz.158),

• obywatelstwo polskie, 

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

• znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, dobra znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej, umiejętność interpretacji przepisów,

• umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna),

• znajomość programu POMOST,

• umiejętność organizacji i planowania pracy, terminowość,

• umiejętność pracy w zespole,

• odporność na stres,

• zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,

• aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista, wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,

• gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

3.  Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:

• praca w ramach umowy o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy, z możliwością jej przedłużenia docelowo na czas nieokreślony,

• praca częściowo przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,

• miejsce pracy znajduje się budynku MOPS, al. Jana Pawła II 7 ( 4 godz.) oraz 4 godz. w  środowisku na terenie Miasta. Budynek dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami.

4. Zakres obowiązków:

Do zakresu obowiązków pracownika socjalnego w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem należy między innymi:

·           przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych, dla usamodzielnianych wychowanków oraz świadczeń na kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie,

·           przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków,

·           przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z rodzinami zastępczymi,

·           przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z pełnoletnimi wychowankami domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii zapewniających całodobową opiekę i młodzieżowych ośrodków wychowawczych, w tym na prośbę innych powiatów,

·           dokonywanie oceny sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,

·           udzielanie rodzinom zastępczym pomocy w rozwiązywaniu problemów wynikających z opieki nad dzieckiem oraz unormowaniu sytuacji życiowej dzieci,

·           wspomaganie rodzin zastępczych w realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

·           działanie na rzecz utrzymania wzajemnych kontaktów dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z rodzinami naturalnymi oraz doprowadzenie do możliwie najszybszego powrotu dzieci do tych rodzin,

·           współdziałanie z instytucjami i organizacjami wspomagającymi dziecko i rodzinę, mające na celu zapobieganie zerwania więzi między dziećmi i rodzinami naturalnymi,

·           współdziałanie z policją, prokuraturą, sądem, ośrodkiem adopcyjnym, pracownikami pomocy społecznej oraz pracownikami socjalnymi innych instytucji w sprawach socjalno-opiekuńczych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz ich rodzin naturalnych,

·           współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz służbą zdrowia w zakresie właściwego wypełnienia zadań opiekuńczo-wychowawczych przez rodziny zastępcze, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych albo z zaburzeniami rozwoju,

·           opracowanie, za zgodą i przy udziale osoby usamodzielnianej, indywidualnego programu usamodzielnienia,

·           współdziałanie z organami administracji samorządowej, służbą zdrowia, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, związkami wyznaniowymi w zakresie organizowania pomocy,

·           prowadzenie wymaganej dokumentacji oraz przestrzeganie terminów załatwianych spraw,

·           przygotowywanie projektu decyzji o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym,

·           przygotowywanie projektu decyzji ustalającej bądź zwalniającej z odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,

·      co najmniej raz na 3 miesiące udział w ocenie sytuacji osoby korzystającej ze wsparcia w mieszkaniu chronionym,

·      udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osobom objętych wsparciem w postaci pobytu  w mieszkaniu chronionym,

·      inicjowanie i realizacja działań służących pozyskiwaniu kandydatów na rodziców zastępczych oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego,

·      przygotowanie danych do sprawozdań w ramach realizowanych zadań,

·      systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie,

·       zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,

5.  Wymagane dokumenty:

•  życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

•  list motywacyjny,

• kopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego wraz z suplementem do dyplomu, doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy), kwalifikacje i umiejętności,

• oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,

• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,

• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.

Uwaga:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119, s.1/ oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) oraz własnoręcznym podpisem.

Do oferty należy dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania - załącznik do niniejszego ogłoszenia.

6. Określenie miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – pracownik socjalny w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem”  do dnia 20 stycznia 2023 r. do godz. 15.00.

MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.


Wojciech Łabun Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze