W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamówienia na realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu superwizji grupowej dla pracowników socjalnych pracujących w terenie z rodzinami dysfunkcyjnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

XML

Treść

Szczegóły zamówienia Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu superwizji grupowej dla pracowników socjalnych pracujących w terenie z rodzinami dysfunkcyjnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
zamówienie naRealizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu superwizji grupowej dla pracowników socjalnych pracujących w terenie z rodzinami dysfunkcyjnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
Status zamówieniaw trakcie rozstrzygania
nr sprawyDOA-063-25/17
zamawiającyMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze
tryb zamówieniaZapytanie ofertowe
wartość szacunkowado 20000 zł
termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu superwizji grupowej
dla pracowników socjalnych pracujących w terenie z rodzinami dysfunkcyjnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym.


I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu superwizji dla pracowników socjalnych w maksymalnym wymiarze 12 godzin zegarowych miesięcznie.
2.    Superwizja będzie organizowana w formie cyklicznych grupowych spotkań superwizora z 28 pracownikami socjalnymi w okresie od maja 2017 r. do grudnia 2017 r. Sesje superwizyjne realizowane będą w trzech grupach liczących do 10 osób. Dla każdej z grup przewidziane jest 1 spotkanie w miesiącu po 4 godziny zegarowe, co daje łącznie 12 godzin superwizji miesięcznie.
3.    Usługa będzie realizowana w siedzibie Zamawiającego. Spotkania będą odbywały się w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego. Zamawiający zapewnia odpowiednie pomieszczenia dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami, wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację zadania, gwarantujące bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
4.    Wykonawca będzie ustalał z Zamawiającym harmonogram spotkań superwizyjnych, odpowiadający potrzebom zgłaszanym przez pracowników socjalnych.
5.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji przedmiotu umowy zarówno przez upoważnionych pracowników Zamawiającego jak i przez zewnętrzne podmioty kontrolujące.

II. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

Przedmiot zamówienia musi być realizowany przez osobę posiadającą:
•    wykształcenie wyższe magisterskie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego lub decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65);
•    ukończenie szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej lub studiów podyplomowych w tym zakresie;
•    udokumentowany co najmniej 5-letni staż w zawodzie pracownika socjalnego;
•    udokumentowane referencjami 500 godzin szkoleń dla pracowników służb społecznych z zakresu umiejętności interpersonalnych i społecznych, metodyki pracy socjalnej, w tym 100 godzin prowadzenia superwizji pracy socjalnej dla pracowników socjalnych;
•    pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
•    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
•    stan zdrowia pozwalający na wykonywanie usługi objętej przedmiotem zamówienia.


Do zadań superwizora będzie należało:
1.    zawarcie kontraktu superwizyjnego pomiędzy superwizorem, a pracownikiem socjalnym;
2.    przestrzeganie ustaleń zawartych w kontrakcie superwizyjnym;
3.    przygotowanie i prowadzenie listy obecności wraz z zakresem godzinowym;
4.    dokumentowanie sesji superwizyjnych;
5.    wystawienie pracownikom socjalnym zaświadczeń potwierdzających udział w superwizji pracy socjalnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych;
6.    przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych z sesji superwizyjnych po zakończeniu okresu współpracy celem ewaluacji pracy superwizora;
7.    przedstawienie Zamawiającemu raportu ewaluacyjnego zawierającego wyniki ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników sesji oraz kopii ankiet ewaluacyjnych w terminie 30 dni od zakończenia okresu współpracy.


Pozostałe obowiązki superwizora:
1.    realizowanie usługi w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie z ustalonym harmonogramem;
2.    ewidencjonowanie wykonanych godzin pracy;
3.    przedstawianie dokumentów rozliczeniowych niezwłocznie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego;
4.    utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym, w tym bieżące informowanie o wszystkich zaistniałych problemach;
5.    przestrzeganie obowiązków wynikających z realizacji umowy, przepisów prawnych, procedur, standardów oraz innych obowiązujących dokumentów;
6.    przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).


III. DOKUMENTY JAKIE POWINIEN WYKONAWCA DOŁĄCZYĆ DO OFERTY
1.    Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1.
2.    Dokument potwierdzający prowadzenie kształcenia ustawicznego zgodnie z przepisami  o systemie oświaty lub wynikający z wpisu odpowiedniego kodu PKD do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
3.    Wzór zaświadczenia potwierdzającego udział w superwizji zgodnego z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.


IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1.    Cena oferty jest ceną brutto, musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2.    Cenę należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3.    Wykonawca podaje cenę za 1 godzinę zegarową przeprowadzenia superwizji.
4.    Oferowana cena winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
5.    Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski).
6.    Okresem rozliczeniowym będzie jeden miesiąc kalendarzowy.
7.    Zamawiający z wynagrodzenia brutto Wykonawcy potrąci wszystkie składki, które są wymagane przepisami prawa.


V. KRYTERIUM WYBORU OFERT

Oferty otrzymają punkty w dwóch kryteriach, zgodnie z wagą:

KRYTERIUM OCENY OFERTY    WAGA [%]
Najniższa cena brutto obejmująca całe zamówienie wskazane w ofercie    60
Doświadczenie superwizora realizującego usługę    40
Razem    100


VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej na formularzu oferty według załączonego wzoru. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,  ul. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra (sekretariat – I piętro) w terminie do dnia 16.03.2017 r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu do MOPS w Jeleniej Górze) z dopiskiem „Oferta na usługę polegającą na przeprowadzeniu cyklu superwizji grupowej oraz indywidualnej dla pracowników socjalnych”. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dopuszcza się możliwość złożenia oferty pocztą elektroniczną na adres dps@mops.jelenia-gora.pl z warunkiem dostarczenia jej oryginału przed podpisaniem umowy.

VII. INFORMACJE DODATKOWE

Wybór ofert nastąpi dnia 16.03.2017 r. o godz. 14.00
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
1.    Agnieszka Zakrocka – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej II, tel. 75 752 39 51, wew. 115, e-mail: dps@mops.jelenia-gora.pl
2.    Małgorzata Budzyńska – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej I, tel. 75 752 39 51, wew. 117, e-mail: dps@mops.jelenia-gora.pl

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.


                                                                                                Wojciech Łabun
                                                                                 Dyrektor MOPS w Jeleniej Górze

Pobierz załącznik: Zalacznik_nr1.pdf

Załączniki