W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

opiekun

XML

Treść

Szczegóły - opiekun
stanowiskoopiekun
miejsce pracyDzienny Dom „Senior+” w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W JELENIEJ GÓRZE
58-506 JELENIA GÓRA Al. Jana Pawła II 7 TEL 75 752-39-51


zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia pracy
w Dziennym Domu „Senior+” w Jeleniej Górze
na stanowisku opiekun.


Forma zatrudnienia:

- umowa o pracę,

Ilość wolnych etatów: pół etatu.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji

1. Wymagania niezbędne:

• wykształcenie: ukończone studia wyższe,

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe (preferowane):

• doświadczenie w pracy z osobami starszymi,

• zdolności organizacyjne i komunikacyjne,

• zaangażowanie, dobra organizacja pracy,

• kreatywność,

• dyspozycyjność.

3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:

• praca w ramach umowy o pracę, w wymiarze ½ etatu, w godz. 10:00-14:00,

• praca z seniorami,

• miejsce pracy: parter budynku przy ul. Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze,

4. Zakres obowiązków:

Do zakresu obowiązków opiekuna należy m.in.:

• opieka nad uczestnikami Domu,

• planowanie miesięcznych zajęć grupowych z uczestnikami,

• przygotowanie półrocznych planów indywidualnego wsparcia uwzględniającego potrzeby uczestników,

• prowadzenie miesięcznego dziennika pracy,

• prowadzenie zajęć grupowych dostosowanych do indywidualnych możliwości uczestników,

• inicjowanie działań integrujących uczestników i lokalną społeczność,

• podejmowanie działań zmierzających do rozwoju różnych form zajęć,

• sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników,

• współpraca z rodziną uczestnika przy ustalaniu indywidualnego wsparcia,

• współpraca z pracownikami socjalnymi,

• dbanie o należyty stan urządzeń i sprzętu znajdującego się w Domu oraz o ład i porządek                   w miejscu pracy.

5. Wymagane dokumenty:

• życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

• list motywacyjny,

• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego wraz z suplementem do dyplomu, doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy), kwalifikacje i umiejętności,

• oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,

• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,

• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.

Uwaga:

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119, s.1/ oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) oraz własnoręcznym podpisem.

Do oferty należy dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania - załącznik do niniejszego ogłoszenia.

6. Określenie miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 19.07.2019 r. w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Opiekun w Dziennym Domu Senior +”

MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

Wojciech Łabun Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jeleniej Górze

Obowiązek Informacyjny

na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II nr 7.

2. W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@mops.jelenia-gora.pl.

3. Państwa dane będą przetwarzane do celów związanych z rekrutacją na wskazane w aplikacji stanowisko oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 21.11.2008 r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260).

4. Proces rekrutacji przebiegać będzie w następujących etapach:

- ocena formalna,

- egzamin pisemny,

- rozmowa kwalifikacyjna.

5. Aplikowanie na więcej niż jedno stanowisko wymaga dołączenia odrębnych zgód.  

6. Na każdym etapie rekrutacji ma Pan/Pani prawo do wycofać aplikację.

7. Skorzystać z praw określonych w artykułach 15-23 ww. Rozporządzenia.

8. Okres przetwarzania danych po zakończeniu rekrutacji wynosi 14 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, a w przypadku najlepszych kandydatów wskazanych w protokole kończącym proces rekrutacyjnym przez okres 3 miesięcy. Ma Pan/Pani prawo do odbioru aplikacji w każdym terminie, lecz po okresie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór, dokumenty zostaną zniszczone.

9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO) gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji odbywa się w sposób naruszający przepisy RODO.

10. Podanie przez Panią/Pana danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.                      

……………………………………

     data i czytelny podpis kandydata