W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Fizjoterapeuta

XML

Treść

Szczegóły - Fizjoterapeuta
stanowiskoFizjoterapeuta
miejsce pracyMOPS Jelenia Góra
termin składania dokumentów

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W JELENIEJ GÓRZE
58-506 JELENIA GÓRA Al. Jana Pawła II 7 TEL 75 752-39-51

zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia pracy
w Dziennym Domu „Senior+” w Jeleniej Górze
na stanowisku fizjoterapeuta.

Forma zatrudnienia:
- umowa o pracę
Ilość wolnych etatów: 1

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji


1. Wymagania niezbędne:

• wykształcenie kierunkowe zgodnie z  ustawą z dnia 25września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505 ze zm.),     
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe (preferowane):

• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność pracy z osobami starszymi,
• umiejętność prowadzenia zajęć grupowych,
• umiejętności szybkiego nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z ludźmi,
• wysoka kultura osobista,
• kreatywność,
• dyspozycyjność,
• dobra organizacja pracy,
• mile widziane ukończone kursy doszkalające oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku terapeuta zajęciowy.

3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:

• praca w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,
• praca z seniorami,
• miejsce pracy: parter budynku przy ul. Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze.

4. Zakres obowiązków:

Do zakresu obowiązków pracownika należy między innymi:

• organizowanie bezpiecznego pobytu uczestników Domu,
• pomoc przy czynnościach dnia codziennego na terenie domu – treningi, warsztaty,
• prowadzenie działań zmierzających do podtrzymania i rozwijania umiejętności samodzielnego życia i funkcjonowania,
• prowadzenie zajęć grupowych z seniorami – kinezyterapia,
• opracowanie indywidualnych planów rehabilitacji dla każdego uczestnika,
• prowadzenie ćwiczeń indywidualnych z uczestnikami,
• prowadzenie zajęć na wolnym powietrzu w tym spacerów Nordic Walking,
• udzielnie porad dot. rehabilitacji różnych rodzajów schorzeń,
• wykonywanie masażów rehabilitacyjnych i leczniczych,
• bieżące wypełnianie dokumentacji związanej z realizacją zadań.

5. Wymagane dokumenty:

• życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego wraz z suplementem do dyplomu, doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy), kwalifikacje i umiejętności,
• oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.

Uwaga:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119, s.1/ oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) oraz własnoręcznym podpisem.

Do oferty należy dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania - załącznik do niniejszego ogłoszenia.

6. Określenie miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 15.03.2019 r. w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – fizjoterapeuta”

MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

Wojciech Łabun Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze

Obowiązek Informacyjny
na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

1. Administratorem Pana/Pani  danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II  nr 7.
2. W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail  iod@mops.jelenia-gora.pl.
3. Państwa dane będą przetwarzane do celów związanych z rekrutacją na wskazane w  aplikacji stanowisko oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 21.11.2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260).
4. Proces rekrutacji przebiegać będzie w następujących etapach:
- ocena formalna,
- egzamin pisemny,
- rozmowa kwalifikacyjna.
5. Aplikowanie na więcej niż jedno stanowisko wymaga dołączenia odrębnych zgód.    
6. Na każdym etapie rekrutacji ma Pan/Pani prawo do wycofać aplikację.
7. Skorzystać z praw określonych w artykułach 15-23 ww. Rozporządzenia.
8. Okres przetwarzania danych po zakończeniu rekrutacji wynosi 14 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, a w przypadku najlepszych kandydatów wskazanych w protokole kończącym proces rekrutacyjnym przez okres 3 miesięcy. Ma Pan/Pani prawo do odbioru aplikacji w każdym terminie, lecz po okresie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór,  dokumenty zostaną zniszczone.
9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO)  gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych  w procesie rekrutacji  odbywa się w sposób naruszający przepisy RODO.
10. Podanie przez Panią/Pana danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.                       

……………………………………
     data i czytelny podpis kandydata