W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Pracownik socjalny

XML

Treść

Szczegóły - Pracownik socjalny
stanowiskoPracownik socjalny
miejsce pracyMOPS Jelenia Góra
termin składania dokumentów

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W JELENIEJ GÓRZE
58-506 JELENIA GÓRA Al. Jana Pawła II 7 TEL 75 752-39-51

zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia pracy
w Dziale Pomocy Środowiskowej w MOPS w Jeleniej Górze
na stanowisku pracownik socjalny
.


Forma zatrudnienia:
- umowa o pracę na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika,
- umowa o pracę
Ilość wolnych etatów: 7
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji

1.    Wymagania niezbędne:

•    wykształcenie zgodne z art.116 ust.1 i ust.1a lub art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz.U. z 2008 r. Nr 27, poz.158),
•    obywatelstwo polskie,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    nieposzlakowana opinia.

2.    Wymagania dodatkowe:

•    znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, dobra znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz umiejętność interpretacji przepisów,
•    umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna),
•    znajomość programu POMOST,
•    umiejętność organizacji i planowania pracy, terminowość,
•    umiejętność pracy w zespole,
•    odporność na stres,
•    zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,
•    aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista, wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
•    dyspozycyjność, umiejętność negocjacji,
•    gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

3.     Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:

•    praca w ramach umowy o pracę lub na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika, w pełnym wymiarze czasu pracy, z możliwością jej przedłużenia docelowo na czas określony i nieokreślony.
•    praca częściowo przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
•    miejsce pracy znajduje się budynku MOPS, al. Jana Pawła II 7 ( 4 godz.) oraz 4 godz. w środowisku na terenie Miasta. Budynek dostosowany jest dla osób  z niepełnosprawnościami,


4.    Zakres obowiązków:

Do zakresu obowiązków pracownika socjalnego należy między innymi:

•    praca socjalna w środowisku,
•    dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
•    udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
•    pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
•    udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
•    współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa,
•    współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
•    rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin, które nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne środki, możliwości uprawnienia, poprzez przeprowadzanie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych instytucji, kompletowanie dokumentacji oraz opracowywanie planów pomocy dla osób potrzebujących i przedkładanie wniosków Kierownikowi Działu Świadczeń Pomocy Społecznej i Kierownikowi Działu Pomocy Środowiskowej,
•    prowadzenie postępowań administracyjnych,
•    realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z innych ustaw.
Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest zobowiązany:
•    kierować się zasadami etyki zawodowej,
•    kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności
i prawa tych osób do samostanowienia,
•    przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,
•    udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
•    zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,
•    podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

5.    Wymagane dokumenty:


•    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
•    list motywacyjny,
•    kopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego wraz z suplementem do dyplomu, doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy), kwalifikacje i umiejętności,
•    oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
•    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
•    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
•    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.


Uwaga:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119, s.1/ oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) oraz własnoręcznym podpisem.


Do oferty należy dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania - załącznik do niniejszego ogłoszenia.


6.    Określenie miejsca składania dokumentów:


Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – pracownik socjalny”


MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.


W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.


Wojciech Łabun Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze


Obowiązek Informacyjny
na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

1.    Administratorem Pana/Pani  danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II  nr 7.
2.    W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail  iod@mops.jelenia-gora.pl.
3.    Państwa dane będą przetwarzane do celów związanych z rekrutacją na wskazane
w  aplikacji stanowisko oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 21.11.2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260).
4.    Proces rekrutacji przebiegać będzie w następujących etapach:
- ocena formalna,
- egzamin pisemny,
- rozmowa kwalifikacyjna.
5.    Aplikowanie na więcej niż jedno stanowisko wymaga dołączenia odrębnych zgód.    
6.    Na każdym etapie rekrutacji ma Pan/Pani prawo do wycofać aplikację.
7.    Skorzystać z praw określonych w artykułach 15-23 ww. Rozporządzenia.
8.    Okres przetwarzania danych po zakończeniu rekrutacji wynosi 14 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej,
a w przypadku najlepszych kandydatów wskazanych w protokole kończącym proces rekrutacyjnym przez okres 3 miesięcy. Ma Pan/Pani prawo do odbioru aplikacji w każdym terminie, lecz po okresie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór,  dokumenty zostaną zniszczone.
9.    Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO)  gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych  w procesie rekrutacji  odbywa się w sposób naruszający przepisy RODO.
10.    Podanie przez Panią/Pana danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.                       

……………………………………
     data i czytelny podpis kandydata