W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

księgowy ds. płacowych

XML

Treść

Szczegóły - księgowy ds. płacowych
stanowiskoksięgowy ds. płacowych
miejsce pracyMOPS Jelenia Góra
termin składania dokumentów

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w JELENIEJ GÓRZE

58-506 JELENIA GÓRA  al. Jana Pawła II 7 tel. 75-752-39-51

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy ds. płacowych


Liczba etatów: 1

1.    Wymagania niezbędne:

•    wykształcanie min. średnie o kierunku ekonomicznym i co najmniej 5 letni staż pracy w księgowości (preferowane księgowości budżetowej) lub wykształcenie wyższe ekonomiczne  i co najmniej 2 letnie doświadczenie w księgowości, w tym min. 2 lat stażu pracy na stanowisku związanym z  naliczaniem płac,
•    obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
•    znajomość ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),  kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017, poz. 1778 ze zm.) ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2018 r. poz. 994 ze zm.), samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.),
•    znajomość księgowości budżetowej,
•    komunikatywność,  umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne,
•    znajomość techniki komputerowej, szczególnie w zakresie pakietu Ms Office, programów kadrowo-płacowych.
 
3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:
•    miejsce pracy znajduje się w budynku MOPS, al. Jana Pawła II 7, dostosowanym dla osób
z niepełnosprawnościami,
•    praca ma charakter biurowy,
•    praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
•    wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
•    przewidywany okres zatrudnienia to styczeń 2019 r.

4. Zakres obowiązków:
•    naliczanie wynagrodzeń, w tym m.in.:
-    przygotowywanie danych i sporządzanie list płac i umów zleceń w systemie księgowo-płacowym,
-    sporządzanie kart wynagrodzeń,
-    sporządzanie kart podatkowych  - rozliczanie podatku od osób fizycznych  i  umów  zleceń  z Urzędem Skarbowym,
-    wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
-    prowadzenie dokumentacji   i rozliczanie świadczeń oraz składek z ZUS,
-    sporządzanie PK dotyczących naliczenia płac za każdy miesiąc,
-    sporządzanie sprawozdań dotyczących wynagrodzeń,
-    ewidencja zajęć komorniczych wynagrodzeń pracowników,
•    naliczanie ekwiwalentów za pranie, odzież, bilety miesięczne,
•    prowadzenie księgowości dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
•    prowadzenie księgowości depozytów.

5. Wymagane dokumenty:
•    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
•    list motywacyjny,
•    kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie - (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu itp.), doświadczenie zawodowe - (kserokopie świadectw pracy), kwalifikacje i umiejętności,
•    oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
•    oświadczenie o następującej treści: „Posiadam obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
•    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.

Uwaga:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych przeze mnie dokumentach przez administratora danych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Jana Pawła II  nr 7  do celów związanych z rekrutacją na stanowisko urzędnicze.
Oświadczam, że Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.” oraz własnoręcznym podpisem.

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – księgowy ds. płac” w terminie do dnia  27.12.2018 r. (decyduje data wpływu oferty do MOPS w Jeleniej Górze).
Ogłoszenie jest opublikowane: w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze www.mops.bip.jeleniagora.pl i na stronie internetowej MOPS Jelenia Góra www.mops.jelenia-gora.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jelenia Góra al. Jana Pawła II 7.

7. Informacje dodatkowe:
a) o zakwalifikowaniu do następnego etapu rekrutacji osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione e-mailem na wskazany adres lub telefonicznie,
b) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze mops.bip.jeleniagora.pl i na stronie internetowej MOPS Jelenia Góra  oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze,
mops.jelenia-gora.plc) osoba wybrana spośród kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, która  podejmuje pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.), zobowiązana  jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony (6 m-cy) oraz do zdania egzaminu końcowego warunkującego dalsze zatrudnienie.

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

Wojciech Łabun
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze


Obowiązek Informacyjny
na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

1.    Administratorem Pana/Pani  danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  z siedzibą w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II  nr 7.
2.    W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail  iod@mops.jelenia-gora.pl.
3.    Państwa dane będą przetwarzane do celów związanych z rekrutacją na wskazane w  aplikacji stanowisko oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260).
4.    Proces rekrutacji przebiegać będzie w następujących etapach:
- ocena formalna,
- egzamin pisemny,
- rozmowa kwalifikacyjna.
5.    Aplikowanie na więcej niż jedno stanowisko wymaga dołączenia odrębnych zgód.    
6.    Na każdym etapie rekrutacji ma Pan/Pani prawo do wycofać aplikację.
7.    Skorzystać z praw określonych w artykułach 15-23 ww. Rozporządzenia.
8.    Okres przetwarzania danych po zakończeniu rekrutacji wynosi 14 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej,
a w przypadku najlepszych kandydatów wskazanych w protokole kończącym proces rekrutacyjnym przez okres 3 miesięcy. Ma Pan/Pani prawo do odbioru aplikacji w każdym terminie, lecz po okresie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór,  dokumenty zostaną zniszczone.
9.    Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO)  gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych  w procesie rekrutacji  odbywa się w sposób naruszający przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.