W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Pracownik socjalny

XML

Treść

Szczegóły - Pracownik socjalny
stanowiskoPracownik socjalny
miejsce pracyMOPS w Jeleneij Górze
termin składania dokumentów

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W JELENIEJ GÓRZE
zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia pracy
w Dziale Pomocy Środowiskowej w MOPS w Jeleniej Górze
na stanowisku pracownik socjalny.

Forma zatrudnienia:
- umowa o pracę na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika,
- umowa o pracę
Ilość wolnych etatów: 3
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: kwiecień – czerwiec 2018 r.

1.    Wymagania niezbędne:
•    wykształcenie zgodne z art.116 ust.1 i ust.1a lub art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz.U. z 2008 r. Nr 27, poz.158),
•    obywatelstwo polskie,
•   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    nieposzlakowana opinia.

2.   Wymagania dodatkowe:
•    znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, dobra znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz umiejętność interpretacji przepisów,
•    umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna),
•    znajomość programu POMOST,
•    umiejętność organizacji i planowania pracy, terminowość,
•    umiejętność pracy w zespole,
•    odporność na stres,
•    zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,
•  aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista, wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
•    dyspozycyjność, umiejętność negocjacji,
•    gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

3.   Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:
•  praca w ramach umowy o pracę lub na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika, w pełnym wymiarze czasu pracy, z możliwością jej przedłużenia docelowo na czas określony i nieokreślony.
•  praca częściowo przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
•   miejsce pracy znajduje się budynku MOPS, al. Jana Pawła II 7 ( 4 godz.) oraz 4 godz. w środowisku na terenie Miasta. Budynek dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami,

4.   Zakres obowiązków:
Do zakresu obowiązków pracownika socjalnego należy między innymi:
•    praca socjalna w środowisku,
•    dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
•   udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
•   pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
•    udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
• pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
• współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa,
•  współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
•  rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin, które nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne środki, możliwości uprawnienia, poprzez przeprowadzanie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych instytucji, kompletowanie dokumentacji oraz opracowywanie planów pomocy dla osób potrzebujących i przedkładanie wniosków Kierownikowi Działu Świadczeń Pomocy Społecznej i Kierownikowi Działu Pomocy Środowiskowej,
•    prowadzenie postępowań administracyjnych,
•    realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z innych ustaw.

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest zobowiązany:
•    kierować się zasadami etyki zawodowej,
•   kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności
i prawa tych osób do samostanowienia,
•   przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,
•    udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
•  zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,
•    podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach
i samokształcenie.

5.    Wymagane dokumenty:
•    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej ,
•    list motywacyjny,
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego wraz z suplementem do dyplomu,
•    oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
•    oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
•    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
•    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
•    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność  – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.

Uwaga:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych                       w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) oraz własnoręcznym podpisem.

6.   Określenie miejsca składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – pracownik socjalny”

MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.